Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 2 FEBRUARI 1999

Innovatiedecreet gaat naar Vlaams Parlement

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister-presi- dent Luc VAN DEN BRANDE het ontwerpdecreet betreffende het voeren van een beleid ter aanmoediging van de techno- logische innovatie, goedgekeurd. Dit ontwerpdecreet werd aangepast aan het advies van de Raad van State, en zal nu eerstdaags ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

Innovatie betekent dat voortdurend nieuwe en creatieve ideeën voor producten en diensten worden toegepast. Het betekent ook dat productieprocessen, organisatiemethoden en commercialisering voortdurend verbeterd worden.

Minister-president Luc Van den Brande stelt dat innovatie belangrijk is voor welvaart en werkgelegenheid. In een economie met voldoende innovatie starten nieuwe onderne- mingen en behouden de bestaande hun levensvatbaarheid. Het resultaat is dat banen in stand blijven en nieuwe jobs tot stand komen. Internationaal is men het erover eens dat de overheid samen met het bedrijfsleven een innovatiebeleid moet ontwikkelen. De Europese Commissie trok de beleidsdiscussie op gang door de lancering in 1995 van "Groenboek Innovatie". Algemeen wordt erkend dat de deelstaten en regio's, samen met het Europees beleidsvlak, de leidende rol spelen als het op het aan- moedigen van de economische en de technologische innova- tie aankomt.

Minister-president Luc Van den Brande bouwt het Vlaamse innovatie-beleid op 4 pijlers, in overeenstemming met het Europees Actieplan voor Innovatie. Vooreerst is er een forse financiële inspanning voor onderzoek en ontwikke- ling (O&O). Europa geeft te weinig uit aan O&O in verge- lijking met de Verenigde Staten en Japan. Op vier jaar tijd gaf de Vlaamse regering 20 miljard méér uit aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling.

Daarnaast verbreedt de maatschappelijke innovatiebeweging de maatschappelijke en culturele ontvankelijkheid voor innovatie. Daartoe wordt een communicatiecampagne gevoerd, met o.a. uitgave van een Durfkrant.

Er is ook een beleidsplan innovatie : een horizontaal beleidsplan voor innovatie geeft de concrete doelstellin- gen van het innovatiebeleid en de voorwaarden om deze te realiseren weer.

En de vierde pijler wordt gevormd door decretale en ande- re herschikkingen. Het is noodzakelijk dat de Vlaamse regering het begrip "innovatie" in het decretale kader invoert. Het voorgelegde ontwerpdecreet stroomlijnt en versterkt de overheidsinstrumenten, zodat de technolo- gische innovatie in het bedrijfsleven efficiënter en effectiever ondersteund kan worden.

Het Innovatiedecreet heeft vier krachtlijnen :


* Het begrip technologische innovatie wordt duidelijk omschreven en in de wetgeving ingevoerd. Hiermee wordt een lacune ingevuld. Op dit ogenblik kunnen bepaalde lovenswaardige projecten inzake technologische innovatie niet gesteund worden, louter omdat het begrip formeel niet terug te vinden is de wetten en decreten.


* De rollen van de Vlaamse regering en het Vlaams Parle- ment worden klaar omschreven. De Vlaamse regering voert het beleid. Zij zal een driejaarlijks beleidsplan voor innovatie indienen bij het Vlaams Parlement. Dit plan brengt verslag uit over het gevoerde beleid en de ingezette middelen, en formuleert objectieven voor de toekomst.


* Er wordt een procedure op gang gebracht die waarborgt dat het instrumentarium voor technologische innovatie snel wordt aangepast en gecoördineerd wanneer de noden van het innovatiebeleid veranderen. De instrumenten zul- len korter op de bal spelen.


* Het budgettair fonds 'FIOV' wordt opgeheven en de rechten en plichten ervan worden overgedragen naar het IWT-Vlaanderen. Deze drastische administratieve vereen- voudiging zal de dienstverlening aan de innoverende orga- nisaties en bedrijven verder versnellen en verbeteren.


* Er wordt een decretale basis gelegd voor een duide- lijke reglementering van de financiële steun die nu geval per geval door de Vlaamse regering wordt toegekend (zoals inzake collectief onderzoek, samenwerkingsverbanden zoals clusters, en steun aan interfacediensten bij universitei- ten).


* Eén instelling, het IWT-Vlaanderen, zal op het terrein voor de Vlaamse regering de centrale rol spelen in de aanmoediging van de technologische innovatie. Zowel het decretale kader als de interne organisatie van de instel- ling worden vereenvoudigd en daardoor verbeterd.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Deel: ' Innovatiedecreet naar Vlaams Parlement '
Lees ook