Wageningen Universiteit

Persbericht

06-10-99, nr. 010

Innovatief houderijsysteem voor vleeskalveren is welzijnsvriendelijker

Het Peter's Farm houderijsysteem voor vleeskalveren is welzijnsvriendelijker dan individuele huisvesting en het groepshuisvestingsysteem. Dit concluderen ethologen van Wageningen Universiteit op basis van een uitgebreid vergelijkend gedrags- en welzijnsonderzoek bij vleeskalveren in Peter's Farm en traditionele huisvestingssystemen. De belangrijkste resultaten uit het onderzoeksrapport 'Een vergelijkend gedrags- en welzijnsonderzoek bij vleeskalveren in Peter's Farm en traditionele huisvestingssystemen' zijn woensdag 6 oktober gepresenteerd op een congres in Wageningen. In het Peter's Farm-concept worden de kalveren in relatief grote groepen ('kuddes') gehouden met een individuele en computergestuurde verstrekking van melkvoeder en meergranenvoeder. Dit innovatieve systeem scoort aanzienlijk beter op de in Duitsland ontwikkelde welzijnsmeetlat voor landbouwhuisdieren (de TGI200: Tiergerechtheitsindex) en deze score wordt bevestigd door het Wageningse gedragsonderzoek. De kalveren vertonen een constanter activiteitenpatroon, liggen meer, tonen relatief veel sociaal gedrag en kennen minder gedragsproblemen. Opvallend resultaat uit het onderzoek is dat de welzijnsituaties in individuele huisvesting en groepshuisvesting nauwelijks van elkaar verschillen, zowel in de score op de welzijnsmeetlat als op basis van de gedragswaarnemingen. Volgens de gedragsonderzoekers wijst het gedrag van kalveren in Peter's Farm ook nog op een aantal welzijnsproblemen en is nader onderzoek gewenst.

Huisvestingsystemen
Kalveren in de kalfsvleessector krijgen vanaf een leeftijd van een week voornamelijk een dieet van kunstmelk tot ze ongeveer zes maanden oud zijn en ruim 200 kilogram wegen. De traditionele individuele huisvesting van deze dieren ('kistkalveren') maakt steeds meer plaats voor groepshuisvesting, waarbij de dieren na acht weken in groepen van vijf tot zeven dieren gehouden worden. In beide systemen worden de kalveren tweemaal daags gevoerd met kunstmelk, verstrekt in een emmer of trog. Doordat de zuigbehoefte van de kalveren op deze manier niet bevredigd wordt, tonen de dieren kort na het voeren veel (ongewenst) oraal gedrag gericht op soortgenoten of objecten. De Alpuro Group, een belangrijke leverancier van melkpoeder, heeft mede daarom het Peter's Farm-concept ontwikkeld. Hierbij zijn de kalveren gehuisvest in groepen ('kuddes') van 35 tot 80 kalveren, terwijl kunstmelk beschikbaar is via een schuin opgehangen speen verbonden aan een computergestuurd voersysteem. Naar verwachting leidt dit voersysteem in combinatie met de relatief grote mogelijkheden tot bewegen, speelgedrag en sociale interactie met soortgenoten tot minder gedragsproblemen. Naast de nadruk op welzijn en kwaliteit streeft het Peter's Farm-concept naar een grotere openheid over de productiewijze van kalfsvlees. Zo kan de consument op internet live een kijkje nemen in de stallen van Peter's Farm (https://www.petersfarm.com).

Welzijnsonderzoek
Het vertrouwen in het Peter's Farm-systeem was zo groot dat Alpuro besloot een groot vergelijkend gedrags- en welzijnsonderzoek te laten doen door ethologen van het Departement Dierwetenschappen van de Wageningse Universiteit. Het onderzoek betrof drie huisvestingssystemen: individuele huisvesting, 'conventionele' groepshuisvesting en het Peter's Farm-concept. Ieder systeem was met zes praktijkbedrijven in het onderzoek vertegenwoordigd, zodat in totaal 18 bedrijven bij het onderzoek betrokken waren. Voor een snelle beoordeling van de verwachte welzijnssituatie op de bedrijven is gebruik gemaakt van de in Duitsland ontwikkelde Tiergerechtigheidsindex (TGI), waarin een aantal aandachtspunten zoals bewegingsvrijheid, mogelijkheden tot (sociaal) gedrag, stalklimaat, hygiëne en verzorging - op een gewogen manier tot een eindwaarde leiden. Daarnaast zijn uitgebreid gedragswaarnemingen gedaan, zowel direct in de stallen als aan de hand van video-opnamen. Ook werden van elk bedrijf van tien kalveren de slachtgegevens verzameld.

Gedragsmogelijkheden
Uit het onderzoek blijkt dat de gedragsmogelijkheden van de kalveren in het Peter's Farm-concept het grootste zijn. Het systeem heeft een hogere score op de welzijnsmeetlat, hetgeen bevestigd wordt door de resultaten van het gedragsonderzoek. De kalveren liggen meer en tonen minder (ongewenst) oraal gedrag. Een belangrijk gegeven is dat de voedertijd in het Peter's Farm-systeem voor de kalveren minder belangrijks is als richtpunt voor activiteiten dan voor kalveren in andere huisvestingssystemen. Het vlees van de kalveren is minder wit dan dat uit de twee andere huisvestingssystemen, maar verder worden vrijwel geen significante correlaties gevonden tussen de slacht- en gedragsgegevens. Hoewel het systeem dus relatief als welzijnsvriendelijk uit de bus komt zijn er nog wel een aantal gedragingen die wijzen op welzijnsproblemen. Zo vertonen de kalveren in het begin nog veel urinezuigen. De ethologen pleiten daarom voor nader onderzoek naar de gedragseffecten van een aantal specifieke houderij-aspecten van het Peter's Farm-systeem.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Een uitgebreide samenvatting van het onderzoeksrapport 'Een vergelijkend gedrags- en welzijnsonderzoek bij vleeskalveren in Peter's Farm en traditionele huisvestingssystemen' en samenvattingen van de congresinleidingen zijn beschikbaar bij de stafafdeling communicatie: Gert van Maanen, tel. 0317-485003.

Behandeld door: Stafafdeling Communicatie, Gert van Maanen, tel. (0317) 485003 of tel. (0317) 412704 (privé).6

Voor meer informatie kunt u mailen naar de Stafafdeling Communicatie: Office@Alg.VL.WAU.NL


Aangemaakt oktober 1999 door Gert van Maanen. Opmerkingen en vragen mailen naar: www@www.wau.nl

Deel: ' Innovatief houderijsysteem vleeskalveren is vriendelijker '
Lees ook