Nederlands Uitgeversverbond

UVW Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap

LOF-PRIJS VOOR VAKINFORMATIE 2002

Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van vak- en professionele informatie. Via vaktijdschriften, boeken, nieuwsbrieven, offline en online-publicaties, nemen werkers in het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en in de politiek informatie tot zich. Vakinformatie heeft daarbij al lang niet meer slechts de functie als doorgever van pure vaktechnische informatie, maar heeft ook een maatschappelijk en politieke taak. Beslissingen in alle sectoren en facetten van onze samenleving komen voor een belangrijk deel tot stand op basis van die vakinformatie.

In 2002 zal de LOF-prijs voor de tiende maal worden uitgereikt in de sector vakinformatie. Niet dit heugelijke feit, maar het verander(en)de medialandschap, maken een aantal wijzigingen ten opzichte van vorige edities wenselijk.

De micro-elektronica heeft zich in de laatste decennia van de vorige eeuw explosief ontwikkeld en dat heeft onze samenleving drastisch veranderd. De mediasector, en met name de sector vak- en professionele informatie, is daardoor wellicht het meest beïnvloed. Niet alleen omdat de nieuwe elektronische media bij uitstek geschikt bleken voor de overdracht van vak- en professionele informatie, maar ook omdat in die jaren - daardoor versneld - het besef rijpte dat het uitgaven van juist die informatie tot hoge bedrijfsresultaten kan leiden.

De nieuwe economie kenmerkt zich door een veelheid aan concurrenten. De concurrentie komt zowel van traditionele uitgeverijbedrijven als van nieuwe aanbieders van 'content'. Dat stelt steeds hoge(re) eisen aan de makers van vak- en professionele informatie. De afnemer kan immers kiezen uit een veelheid van aanbieders. Het gaat allang niet meer alleen om de kwaliteit van de journalistiek, dat is in de markt van de 21ste eeuw een conditio sine qua non. Nu gaat het erom een uitgeefproduct (folio of elektronisch) af te leveren dat op tal van facetten voldoet aan de kwaliteitseisen die het vak, maar vooral de afnemer stelt. Voor die prestatie is er de LOF-prijs voor Vakinformatie, die bestaat uit een bedrag van euro 10.000,--.

KWALITEITSPRIJS VOOR EEN UITGEEFPRODUCT ALS GEHEEL

De LOF-prijs is een kwaliteitsprijs voor vakinformatie. Het totaal van het uitgeefproduct wordt beoordeeld aan de hand van drie dimensies van kwaliteit:

* de kwaliteit van de inhoud;

* de kwaliteit van de productmix;

* de kwaliteit van de vormgeving.

Kwaliteit van de inhoud

Onder kwaliteit van de inhoud wordt verstaan:
* de mate waarin het inhoudelijke product (folio en/of elektronisch) voldoet aan de eisen die het vak stelt;

* de mate waarin het product inspeelt op de verwachtingen en wensen van de lezer.

Kwaliteit van de productmix

De kwaliteit van de productmix' is de mate waarin een uitgever met een optimale mix van producten voorziet in de informatiebehoefte van de afnemer.

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de productmix gaat de jury na in hoeverre de combinatie van productvormen - of juist de beperking tot één productvorm - aansluit op de functie die de uitgave(n) voor de doelgroep moet(en) vervullen (informatiebehoefte van de doelgroep). Het voorgaande impliceert dat ook de keuze voor slechts één productvorm (folio of elektronisch) in de ogen van de jury een terechte keuze kan zijn.

Kwaliteit van de vormgeving
Onder de kwaliteit van de vormgeving verstaat de jury:
* de mate waarin het beeld van een uitgeefproduct (folio of elektronisch) aansluit bij het imago dat de makers willen bereiken;

* de mate waarin de vormgeving dienstbaar is aan de toegankelijkheid van de informatie.

In het algemeen geldt dat bij de beoordeling van het ingezonden werk rekening wordt gehouden met de commerciële 'setting' waarin een uitgeefproduct moet worden gemaakt, het formaat, de verschijningsfrequentie, de doelgroep en dergelijke.

DEELNEMEN EN BEOORDELINGSPROCEDURE

Voor de LOF-prijs voor Vakinformatie komen de uitgevers, (hoofd)redacties en/of één of meer (externe) medewerk(st)ers van uitgevers van vakinformatie in aanmerking. Voor deelname en inzending zijn speciale formulieren verkrijgbaar bij het secretariaat van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW) van het Nederlands Uitgeversverbond. De Groep UVW geeft namens de Stichting LOF uitvoering aan deze prijs. Inzenders dienen op het inzendformulier aan te geven:

* voor welke doelgroep het uitgeefproduct bedoeld is (doelgroep);
* welke functie het uitgeefproduct voor die doelgroep dient te vervullen;

* het gewenste imago van het uitgeefproduct bij die doelgroep.
Voor inzending komt werk in aanmerking dat is gepubliceerd na 1 januari 2000. De jury houdt zich het recht voor ook werk in de beoordeling te betrekken dat niet ter beoordeling werd ingezonden.

Alle inzendingen blijven eigendom van de Stichting Lucas-Ooms Fonds/de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap.

Beoordelingsprocedure

Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. De jury bestaat zoals gebruikelijk uit een ter zake deskundig gezelschap en beoordeelt werk dat ter beoordeling is ingezonden. De jury is als volgt samengesteld:

* de heer L. de Wolff, directeur Leon de Wolff Mediamanagement, voorzitter van de jury;

* de heer A. Joustra, hoofdredacteur Elsevier;
* de heer F. Vuijsje, oud-hoofdredacteur Intermediair;
* de heer M.M. Chanowski, directeur Medialab;
* de heer R. Rensen, directeur RTL iMedia;
* de heer K. Staal, directeur Staal & Duiker grafisch ontwerpers.
Robbert Vrij, secretaris van de Groep UVW, zal optreden als secretaris van de jury.

In december 2001 zal de jury de nominaties bekend maken. Uit deze genomineerden zal de jury de winnaar van de LOF-prijs voor Vakinformatie 2002 kiezen.

Over de uitslag en beweegredenen van de jury zal niets anders gecommuniceerd worden dan hetgeen zal worden vastgelegd in het juryrapport.

UITREIKING LOF-PRIJS VOOR VAKINFORMATIE 2002

De LOF-prijs voor Vakinformatie 2002 zal worden uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap op 17 januari 2002.

INZENDEN

Inzendingen dienen uiterlijk op vrijdag 17 augustus 2001 in drievoud te zijn ontvangen door:

Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap
mevrouw M. DeWinter
Postbus 12040
1100 AA Amsterdam Zuidoost
Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer: (020) 430 91 65. Haar faxnummer is: (020) 430 91 79. Bij haar zijn ook de speciale inzendformulieren verkrijgbaar.

Deel: ' Inschrijving Lof-prijs voor vakinformatie 2002 '
Lees ook