Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Inschrijving voorlichtings- en afzetbevorderingsacties landbouwproducten derde landen

Profiel aanvragers
De voorwaarden om in te kunnen schrijven zijn:

* Aanvragers zijn beroeps of sectorale organisaties. Ze zijn representatief voor de betrokken sector(en). Dit houdt in dat ze de desbetreffende sector goed kennen en ervaring hebben met het vertegenwoordigen of het uitvoeren van activiteiten voor die bepaalde sector. Denk bijvoorbeeld aan voorlichtingsbureaus of aan organisaties die namens een aantal producenten of telers optreden.
* De EU verstrekt een bijdrage van ten hoogste 50% van de gemaakte kosten. De aanvragende organisatie moet ten minste 30% van de gemaakte kosten voor haar rekening nemen voor acties, 20% van de gemaakte kosten moet afkomstig zijn uit een bijdrage van de nationale overheid of mag afkomstig zijn uit parafiscale heffingen die voor de uitvoering van het programma wordt opgelegd. Mogelijke acties

De acties betreffen:

* PR, afzetbevordering en reclame. In het bijzonder om aandacht te vestigen op de voordelen (zoals kwaliteit, hygiëne, voedselveiligheid, aspecten van de voedingswaarde, etikettering, dierenwelzijn en milieuzorg) van communautaire producten;
* deelname aan evenementen, beurzen en tentoonstellingen van internationale betekenis, waarbij gebruik wordt gemaakt van EU-stands;
* voorlichtingsacties over met name de communautaire regelingen voor beschermde oorsprongsbenamingen (BOB's), beschermde geografische aanduidingen (BGA's) en gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS'en) en voor de biologische productie;
* voorlichtingsacties over de communautaire regelingen voor in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.) en gedistilleerde dranken met geografische aanduiding;
* studies naar nieuwe markten die noodzakelijk zijn voor verruiming van de afzetmogelijkheden. Randvoorwaarden acties:

* de acties mogen niet worden afgestemd op handelsmerken en mogen evenmin de producten uit een bepaalde lidstaat bevoordelen;
* de duur van de programma's moet minimaal een en mag maximaal drie jaar zijn. De acties mogen worden ingezet voor een aantal landen of producten. Een volledige lijst met landen en producten is genomen in een Bestek Derde landen. Het bestek kan worden opgevraagd bij: LASER vestiging Dordrecht, t.a.v. team Projectsubsidies, Postbus 1191, 3300 BD, Dordrecht of via e-mail: promotie@laser.agro.nl. Het bestek is ook te vinden op www.minlnv.nl/loket of aan te vragen bij Het LNV-Loket, 0800 - 22 333 22.

Deel: ' Inschrijving voorlichtings- en afzetbevorderingsacties landbouwprodu.. '




Lees ook