Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PERSINFORMATIE
Legionella-onderzoek Hotels
(8-8-2001)

De Inspectie Milieuhygiëne van het Ministerie van VROM zal samen met KIWA de komende maanden onderzoek doen naar Legionella in hotels. Het onderzoek heeft het karakter van een steekproef en zal worden uitgevoerd in heel Nederland. Vorig jaar zijn ook campings en sauna's onderzocht op eventuele Legionellabesmetting. In totaal zullen 100 hotels worden onderzocht. Met het onderzoek zal worden nagegaan of hoteleigenaren op de hoogte zijn van de gevaren van Legionellabesmetting en of zij maatregelen hebben genomen om een Legionellabesmetting te voorkomen. In de hotels zullen monsters worden genomen die zullen worden geanalyseerd op de aanwezigheid van Legionellabacteriën. In leidingwater mogen per liter niet meer dan 50 van deze bacteriën aanwezig zijn.

Sinds oktober vorig jaar is de Tijdelijke Regeling Legionellapreventie in Leidingwater van kracht. Dat betekent dat eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, campings en zwembaden, verplicht zijn om een risicoanalyse uit te voeren en zonodig maatregelen te nemen om gezondheidsrisico's door Legionellabacteriën te voorkomen. Uiterlijk 15 oktober 2001 moeten de hoteleigenaren de risicoanalyses klaar hebben en dienen beheersmaatregelen te zijn uitgevoerd.

Bij een risicoanalyse wordt bekeken of zich in het leidingwatersysteem omstandigheden (kunnen) voordoen waardoor Legionellabacteriën zich zouden kunnen vermeerderen. Deze bacteriën vormen een gezondheidsrisico als zij in bepaalde hoeveelheden via kleine waterdruppeltjes worden ingeademd. Gunstige groeiomstandigheden zijn bijvoorbeeld een temperatuur tussen de 25 en 55 graden Celsius en langdurige stilstand van het water in het leidingsysteem.

Als uit de risicoanalyse blijkt dat de kans op Legionellabesmetting aanwezig is, moeten er maatregelen worden genomen. Dit kan bijvoorbeeld door het verwijderen van niet doorstroomde ('dode') leidingen en/of het doorspoelen van warmwaterleidingen met water van meer dan 60 graden Celsius. Ook wanneer er geen aanwijsbare hoeveelheden Legionellabacteriën uit het tapwater komen, blijft periodieke temperatuurscontrole noodzakelijk. Al deze maatregelen moeten worden vastgelegd in een beheersplan.

Als blijkt dat het leidingwatersysteem in een hotel besmet is met Legionella zal de Inspectie Milieuhygiëne onmiddellijk afspraken maken met de eigenaar over de te nemen maatregelen. In overleg met de GGD zal tevens worden nagegaan of er sprake is (geweest) van gezondheidsrisico's en zullen betrokkenen worden geïnformeerd.

De resultaten van het Legionella onderzoek bij hotels worden naar verwachting in november van dit jaar gerapporteerd.

Augustus
Pronk en Bos: "Groen beleggen blijft continu groen" Staatssecretaris Remkes vraagt oordeel publieksjury over "Droomhuizen"

Deel: ' Inspectie Milieuhygiëne start legionellaonderzoek hotels '
Lees ook