Inspectie SZW in het ongelijk gesteld in zaak tegen DWN Service


Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie)is ten onrechte uitgegaan van een overtreding van de Wet op het minimumloon bij de vrijwilligersorganisatie DWN Service omdat er sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst.

APELDOORN, 20131212 -- In maart 2013 heeft het Gerechtshof in een door DWN Service tegen de Belastingdienst aangespannen zaak een voor DWN Service positieve uitspraak gedaan, namelijk dat de vrijwilligers van DWN Service daadwerkelijk vrijwilligers zijn en er derhalve geen sprake kan zijn van het heffen van loonbelasting. Vandaag heeft ook de Bestuursrechter zich aangesloten bij deze uitspraak in een door DWN Service tegen de Inspectie SZW aangespannen zaak. De uitspraak is van fundamenteel belang voor het kunnen verrichten van fondsen verwervende werkzaamheden door vrijwilligers.

In het TV-programma “Netwerk” van 21 september 2009 werd aandacht besteed aan DWN Service. Onderwerp van deze uitzending was de inzet van vrijwilligers bij commerciële werkzaamheden waarmee fondsen werden geworven voor goede doelen. Naar aanleiding van deze uitzending werden Kamervragen gesteld en is door de Arbeidsinspectie eind 2009 een onderzoek ingesteld bij DWN Service.

De conclusie van de Inspectie was, dat er bij DWN Service sprake zou zijn van werknemers in dienstbetrekking en dat derhalve de Wet op het minimumloon was overtreden. Aan DWN Service werd een boete opgelegd van € 31.500 en tevens werd een dwangsom opgelegd van € 1.300 per dag dat de vermeende overtreding voortduurde. DWN Service ging in bezwaar tegen de boete, maar dit bezwaar werd door de Inspectie afgewezen. Vervolgens is DWN Service bij de Bestuursrechter in beroep gegaan.

Ondanks het feit dat het Gerechtshof op 5 maart 2013 in een zaak die door DWN Service was aangespannen tegen de Belastingdienst zich helder heeft uitgesproken in de zin dat er geen sprake is van dienstbetrekking voor de vrijwilligers van DWN Service, heeft de Inspectie SZW haar standpunt toch gehandhaafd. Ook het feit dat de Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven de uitspraak van het Gerechtshof te respecteren, leidde bij de Inspectie SZW niet tot het wijzigen van haar standpunt.

Door de Bestuursrechter is nu op 12 december 2013 geoordeeld dat de vrijwilligers hebben afgezien van een aanspraak op loon en niet van loon waarop zij aanspraak hadden. Zij sluit zich daarbij volledig aan bij de uitspraak van het Gerechtshof van 5 maart 2013 en acht geen arbeidsovereenkomst aanwezig. Zij oordeelt dat de Inspectie SZW hierdoor niet bevoegd was om een boete aan DWN Service op te leggen en dat evenmin een grondslag bestond voor het opleggen van een last onder dwangsom. De opgelegde boete is daarom door de rechter vernietigd, alsmede de opgelegde dwangsom. De Inspectie is veroordeeld tot het betalen van de kosten van de procedure en van de juridische bijstand van DWN Service.

Gedurende de vier jaren van onderzoek werd door de Inspectie fout op fout gestapeld. Zo werd inzage gegeven in een onvolledig dossier, werd dit dossier te laat gecompleteerd, duurde het opstellen van het boeterapport en de beslissing op bezwaar onevenredig lang en werd een officieel ingediende klacht aan de directie van de Inspectie na maandenlange vertraging behandeld door de functionaris die onderwerp was van de klacht. De directeur van de Inspectie heeft op 13 juni 2013 de klachten van DWN Service op vijf punten gegrond verklaard en zijn excuses voor de handelwijze van de Inspectie aangeboden.

DWN Service gaat er vanuit dat met deze uitspraak ook dit boek definitief gesloten kan worden en richt zich met veel vertrouwen op de toekomst!

DWN Service werd in deze zaak bijgestaan door Mr. Martine Margadant van Nysingh Advocaten en Notarissen te Arnhem.

Over DNW Service
DWN Service is een dienstverleningsorganisatie die gespecialiseerd is in het mobiliseren van grote groepen mensen voor projecten met een uiteenlopend karakter, met name voor voorraadinventarisaties, winkelinrichting, bedrijfsverhuizingen en andere vormen van ondersteuning. De diensten worden verricht door vrijwilligers die geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen; de verdiensten komen ten goede aan Algemeen Nut Beogende Instellingen in Nederland. Gezien de aard van de organisatie levert zij voornamelijk mensen in de weekenden en in de avonduren. Website: www.dwn-service.nl


Deel: ' Inspectie SZW in het ongelijk gesteld in zaak tegen DWN Service '
Lees ook