Inspectie SZW ook bij Raad van State in het ongelijk gesteld tegen DWN


Apeldoorn, 20140730 -- Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) is ten onrechte uitgegaan van een overtreding van de Wet op het minimumloon bij de vrijwilligersorganisatie DWN Service omdat er sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst en is in hoger beroep bij de Raad van State opnieuw in het ongelijk gesteld.

In maart 2013 heeft het Gerechtshof in een door DWN Service tegen de Belastingdienst aangespannen zaak een voor DWN Service positieve uitspraak gedaan, namelijk dat de vrijwilligers van DWN Service daadwerkelijk vrijwilligers zijn en er derhalve geen sprake kan zijn van het heffen van loonbelasting.

In december 2013 heeft ook de Bestuursrechter zich aangesloten bij deze uitspraak in een door DWN Service tegen de Inspectie SZW aangespannen zaak.

Op 16 juli 2014 is deze uitspraak nogmaals bevestigd door de Raad van State, als hoogste rechtscollege op dit gebied in Nederland. De uitspraak is van fundamenteel belang voor het kunnen verrichten van fondsen verwervende werkzaamheden door vrijwilligers in het algemeen.

In het TV-programma “Netwerk” van 21 september 2009 werd aandacht besteed aan DWN Service. Onderwerp van deze uitzending was de inzet van vrijwilligers bij commerciële werkzaamheden waarmee fondsen werden geworven voor goede doelen. Naar aanleiding van deze uitzending werden Kamervragen gesteld en is door de Arbeidsinspectie eind 2009 een onderzoek ingesteld bij DWN Service.

De conclusie van de Inspectie SWZ was, dat er bij DWN Service sprake zou zijn van werknemers in dienstbetrekking en dat derhalve de Wet op het minimumloon was overtreden. Aan DWN Service werd een boete opgelegd van
€ 31.500 en tevens werd een dwangsom opgelegd van € 1.300 per dag dat de vermeende overtreding voortduurde. DWN Service ging in bezwaar tegen de boete, maar dit bezwaar werd door de Inspectie afgewezen. Vervolgens is DWN Service bij de Bestuursrechter in beroep gegaan.

Ondanks het feit dat het Gerechtshof op 5 maart 2013 in een zaak die door DWN Service was aangespannen tegen de Belastingdienst zich helder heeft uitgesproken in de zin dat er geen sprake is van dienstbetrekking voor de vrijwilligers van DWN Service, heeft de Inspectie SZW haar standpunt toch gehandhaafd. Ook het feit dat de Staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven de uitspraak van het Gerechtshof te respecteren, leidde bij de Inspectie SZW en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet tot het wijzigen van haar standpunt.

Door de Bestuursrechter werd al op 12 december 2013 geoordeeld dat de vrijwilligers hebben afgezien van een aanspraak op loon en niet van loon waarop zij aanspraak hadden. DWN Service werd hiermee in het gelijk gesteld.

Op 17 juli 2014 is de uitspraak van de Bestuursrechter door de Raad van State opnieuw bevestigd en is de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weer in het ongelijk gesteld. De Raad van State overweegt dat uit de feiten en de omstandigheden, mede op basis van  de getuigenverklaringen van de vrijwilligers zelf, duidelijk wordt dat zij nimmer tot doel hadden om loon te bedingen en daarmee nooit een dienstbetrekking zijn aangegaan. De opgelegde boete en dwangsom is daarmee onterecht opgelegd. De Minister is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en de juridische bijstand van DWN.

Omdat hiermee in hoogste instantie een uitspraak gedaan is die DWN Service in het gelijk stelt, gaat DWN Service er vanuit dat hiermee een punt gezet kan worden achter een periode van onzekerheid en werkt ze met vertrouwen verder aan haar doelstellingen.

DWN Service werd in deze zaak bijgestaan door Mr. Martine Margadant van Nysingh Advocaten en Notarissen te Arnhem en Mr. Peter C. Vas Nunes van BarentsKrans Advocaten en Notarissen N.V. te ‘s Gravenhage.

DWN Service is een dienstverleningsorganisatie die gespecialiseerd is in het mobiliseren van grote groepen mensen voor projecten met een uiteenlopend karakter, met name voor voorraadinventarisaties, winkelinrichting, bedrijfsverhuizingen en andere vormen van ondersteuning. De diensten worden verricht door vrijwilligers die geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen; de verdiensten komen ten goede aan Algemeen Nut Beogende Instellingen in Nederland. Gezien de aard van de organisatie levert zij voornamelijk mensen in de weekenden en in de avonduren.


Deel: ' Inspectie SZW ook bij Raad van State in het ongelijk gesteld tegen DWN '
Lees ook