Provincie Limburg

Inspirerende toekomstvisie zandgronden Noord- en Midden Limburg (081) Symposium 'drie over dertig'

Deze ontwerpen, gericht op ruimtelijke kwaliteit op lange termijn, zijn een bron van inspiratie voor de reconstructie van het landelijk gebied in Noord- en Midden-Limburg. In de landelijke Architectuurnota zijn de zandgebieden in Nederland aangeduid als één van de negen grote projecten, waarin het Rijk versterking van ontwerpkwaliteit nastreeft. Met deze woorden onderstreept gedeputeerde Jean Bronckers het maatschappelijk belang om nu na te denken over de toekomst van de zandgronden in Noord- en Midden-Limburg in 2030. Vandaag presenteert hij tijdens een afsluitend symposium over dit onderwerp het boek drie over dertig met de resultaten. Staatssecretaris Pieter van Geel (VROM) neemt het eerste exemplaar van het boek in ontvangst.

Hoe kunnen de zandgronden van Noord- en Midden-Limburg eruit zien in 2030? Een vraag die centraal stond in een ontwerpopdracht die de Provincie Limburg in oktober 2001 heeft omschreven. Hoogleraren, docenten en studenten van drie onderwijsinstituten presenteren vandaag in het Gouvernement de ruimtelijke ontwerpen die gemaakt zijn voor delen van Noord- en Midden-Limburg. Een evaluatie, uitgevoerd door Wouter Reh en Clemens Steenbergen van de TU Delft, maakt duidelijk dat de drie ontwerpen elkaar aanvullen. De resultaten van het project 'drie over dertig' zijn opgenomen in een publicatie 'Ontwerpen aan de zandgebieden van Noord- en Midden-Limburg 2030'. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur gaf voor deze publicatie een subsidie van 16.960,-.

Publicatie
Opvallend zijn de grote verschillen in benadering bij de drie ontwerpopgaven. Alle ontwerpen beschouwen het landelijk gebied als een landschappelijk-stedelijk systeem. Dit betekent dat de klassieke tegenstelling stad-land ter discussie wordt gesteld. Vanuit dit perspectief beschouwen de ontwerpers het landelijk gebied als de tuin voor de stedeling, waar in de vormgeving bijzondere aandacht voor nodig is. De drie ontwerpen concentreren de intensieve veehouderij en geven ruimte voor de ontwikkeling van woonfuncties in het landelijk gebied.


* In 'Eiland van Weert/Nederweert' (TU Eindhoven) is grote aandacht voor de organisatie van het reconstructieproces, het onderscheiden van belangrijke deelproblemen en de daarbij behorende actoren.
* 'Derde ontginning van Noord-Limburg' (Academie van Bouwkunst Amsterdam) zoekt naar opdrachtgevers en projecten, die de inrichting van het landschap vorm zullen geven richting 2030. De vier mogelijke scenario's gaan uit van een programmatische en structurele lijn.

* 'Verborgen tuin van Midden-Limburg' (Wageningen Universiteit) biedt een meer klassiek landschapsontwerp met sterke ruimtelijke structuren. Het vernatte beekdalenstelsel krijgt de kenmerken van een parklandschap. De grote infrastructuur wordt gebundeld in een strook langs het kanaal Wessem-Nederweert, waaraan ook verzamellocaties voor intensieve veehouderij en industriële activiteit gekoppeld worden.

Het project Ontwerpen aan de zandgebieden in Noord- en Midden-Limburg 2030 vloeit voort uit het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Daarin staat, dat de Provincie Limburg een vervolg wil op de in 2000 onder de titel drie over dertig uitgevoerde ontwerpopgaven voor de steden Venlo, Roermond en Parkstad Limburg.
21-3-2003 09:19

Deel: ' Inspirerende toekomstvisie zandgronden Noord- en Midden Limburg '
Lees ook