Gemeente Alblasserdam

Nieuwsberichten

28/02/2003
Inspraak Alblastoren

Inspraak Alblastoren / Nicolaas Beetsstraat
B & w maken bekend dat m.i.v. 27 februari gedurende vier weken op de afdeling VROM het verzoek om vrijstelling ex art. 19, lid 1 van de Wet RO t.b.v. de bouw van 36 appartementen aan de Nic. Beetsstraat (Alblastoren) ter inzage ligt. Het verzoek is ingediend door de Woningstichting Westwaard Wonen te Papendrecht.

Voor de voorbereiding op de besluitvorming op het verzoek hebben b & w een inspraakprocedure vastgesteld. Het doel van deze procedure is de plaatselijke bevolking, instellingen en bedrijven en andere belanghebbenden te informeren over het plan en hen de gelegenheid te bieden op het plan te reageren door het indienen van inspraakreacties.

Ingevolge art. 6a van de Wet RO en de Verordening op de inspraakprocedure Alblasserdam 1996 worden genoemde belanghebbenden in de gelegenheid gesteld gedurende de periode van 27 februari t/m 26 maart 2003 schriftelijk inspraakreacties in te dienen. De reacties kunnen worden gericht aan het college van b & w, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. Op dinsdag 18 maart 2003 wordt er een inspraakbijeenkomst gehouden in De Alblashof, aanvang 19.30 uur. Tijdens de bijeenkomst zullen b & w alsmede de Woningstichting Westwaard Wonen een toelichting op het plan geven.

Nadere informatie over het plan kan worden verkregen op de afd. VROM, tel. 692 12 71 tijdens de openingsuren. Indien u niet in de gelegenheid bent tijdens de openingsuren het plan in te zien, kan na telefonische afspraak een ander tijdstip worden bepaald.

Deel: ' Inspraak Alblastoren gemeente Albasserdam '
Lees ook