Gemeente Ede

Inspraak beleidsvoornemen (2)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 9 maart 2000 t/m 5 april 2000 het volgende beleidsvoornemen ter inzage ligt:

Partiële wijziging bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied `omgeving Vijfsprongweg 22 te Wekerom'
Deze partiële bestemmingsplanwijziging ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorziet in de bouw van één extra woning na beëindiging van het agrarische bedrijf aan de Vijfsprongweg 22 in Wekerom.
De bestemming van dit perceel wordt gewijzigd in de bestemming woondoeleinden.

Het bovengenoemde beleidsvoornemen ligt ter inzage bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu van stadskantoor `De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. De informatiebalie is van maandag tot donderdag geopend van
9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur.
Belanghebbenden worden van 9 maart 2000 t/m 5 april 2000 de gelegenheid geboden om op het beleidsvoornemen te reageren:
- een schriftelijke inspraakreactie kan worden gezonden aan het college van burgemeester en
wethouders van Ede, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

- een mondelinge inspraakreactie kan worden gegeven na afspraak met de heer Gjaltema van de afdeling
Buitengebied, tel. (0318) 68 04 92.

Van de schriftelijke en mondelinge reacties wordt een verslag gemaakt.
_________________________________________________________________
Ede, 8 maart 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraak beleidsvoornemen II gemeente Ede '
Lees ook