Gemeente Brunssum

Inspraak in Bestemmingsplan Woongebieden.

Mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen

Het bestemmingsplan 'Woongebieden' gaat binnenkort officieel in procedure. Voordat het wordt vastgesteld door de gemeenteraad, wil het college van Burgemeester en Wethouders graag de mening van inwoners en belanghebbenden over het plan weten. Reacties, opmerkingen of verbeteringen kunnen dan worden meegenomen in het vervolgtraject.

In het kader van de inspraak ligt het plan 6 weken ter inzage in de openbare bibliotheek, van 20 mei tot en met 30 juni 1999 (zie ook officiële publicatie). Schriftelijke reacties kunnen in deze periode worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast worden er drie informatie-avonden georganiseerd. Daar kunnen belangstellenden ook mondeling reageren.

Op maandag 7 juni wordt het deel Brunssum-Noord en Centrum besproken in d'r Brikke Oave. Brunssum-Zuid en Brunssum-Oost zijn aan de beurt op maandag 14 juni in gemeenschapshuis In 't Ven en Brunssum-West (incl. Emma) komt aan de orde op donderdag 17 juni in het Jeugdhuis Treebeek aan de Maanstraat 20. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Mogelijke ontwikkelingen

In de twee vorige uitgaven van Brunssum Aktueel is uitgelegd dat het bestemmingsplan 'Woongebieden' vooral is gericht op een goede, actuele regeling van de bestaande situatie. Ook is kort toegelicht welke (aan)bouwmogelijkheden er zijn per woning of kavel. Het bestemmingsplan 'Woongebieden' biedt echter ook een aantal mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Daarover zal het gaan in dit artikel.

Aanvullende procedures

De meeste ontwikkelingen kunnen niet worden gerealiseerd zonder aanvullende procedure. Alleen het plan voor het Emmaterrein, dat volop in ontwikkeling is, wordt rechtstreeks geregeld.

Voor de overige locaties geldt dat eerst een zogenaamd uitwerkingsplan of wijzigingsplan moet worden opgesteld. Deze plannen moeten dan ook nog worden vastgesteld door B&W en/of gemeenteraad. Uitwerkingsplannen worden ook nog ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie. Een dergelijke procedure voorziet natuurlijk ook in uitgebreide bezwaar- en beroepsmogelijkheden voor belanghebbenden.

Nog uitwerken

Er zijn vier lokatie waar de bestemming woondoeleinden nog moet worden uitgewerkt:


- achter de Oude Markt (voormalige locatie 'Dresscher')
- locatie bakkerij Erkens

- locatie Haafheidestraat - Molenstraat

- locatie Tegelstraat - Grachtstraat.
Op drie locaties wordt de bestemming gemengde doeleinden nog uitgewerkt.

- locatie Dorpstraat - Oude Markt

- locatie Dorpstraat - Unitas

- locatie Prins Hendriklaan - Bodemplein.
Hier kunnen naast woningen ook andere functies worden gerealiseerd, zoals kantoren, bijzondere doeleinden of ambachtelijke bedrijvigheid.

Het voorontwerp-bestemmingsplan Woongebieden voorziet daarnaast in een algemene wijzigingsbevoegdheid. Daarbij kunnen de bestemmingen bedrijfsdoeleinden, bijzondere doeleinden of recreatieve doeleinden worden omgezet naar wonen. Op de volgende locaties komt in de toekomst mogelijk de bestemming woondoeleinden:


- hoek Dorpstraat - Europalaan

- tussengebied Dorpstraat - Heufstraat

- gronden ten zuiden van de Dr. Wietenstraat
- locatie Dalstraat - Meygraaf

- locatie Prinses Margrietstraat

- locatie GTD (gemeentelijke technische dienst)
- locatie Kruisbergstraat (bejaardencentrum)
- locatie Marebosjesweg (Quality Bakers)

- locatie Venweg (Limbugiaterrein).

Of deze locaties in de nabije toekomst ook werkelijk tot ontwikkeling zullen komen is afhankelijk van verschillende factoren. Ook stat nog niet vast op welke de manier deze gebieden uiteindelijk worden ingericht. In het bestemmingsplan zijn enkele globale richtlijnen voor de verschillende locaties meegegeven. Daarbij gaat het om zaken als het maximum aantal bouwlagen en de maximale bebouwingsdichtheid.

Deel: ' Inspraak bestemmingsplan 'Woongebieden' Brunssum '
Lees ook