Gemeente Woudenberg


Inspraak Conceptbeleidskader Algemeen Maatschappelijk Werk

Inspraak Conceptbeleidskader Algemeen Maatschappelijk Werk

Burgemeester en wethouders van Woudenberg nodigen belangstellenden en belanghebbenden uit voor inspraak op het conceptbeleidskader algemeen maatschappelijk werk 2003 Gemeente Woudenberg. Het conceptbeleidskader ligt voor iedereen van 27 januari tot 24 februari 2003 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg.
Tot op heden is het gemeentelijk beleid ten aanzien van het algemeen maatschappelijk werk niet expliciet in een beleidskader vastgelegd. De manier waarop het algemeen maatschappelijk werk tot dusver is uitgevoerd is gebaseerd op historisch gegroeide situaties. In deze tijd waarin prioriteiten en bewuste keuzes gemaakt moeten worden, dient de uitvoering van het algemeen maatschappelijk werk gebaseerd te zijn op geëxpliciteerd gemeentelijk beleid. Dit gemeentelijk beleidskader geldt voor het jaar 2003. De uitgangspunten in het beleidskader zullen worden verwerkt in de gemeentelijke nota Volksgezondheid.

Gemeentelijke prioriteiten en actiepunten

1. Versterking relatie 1^e lijnszorg Intensivering van de samenwerking tussen algemeen maatschappelijk werk en disciplines en instellingen op het gebied van de 1^e lijnszorg waaronder in elk geval de huisartsen en de 1^e lijnspsychologen; Samenwerking tussen het Maatschappelijk Werk Eemland en het Diaconaal Maatschappelijk Werk.


2. Versterking positie op snijvlak van zorg en welzijn Naast de curatieve zorg het intensiveren van haar aandacht voor het welzijnsaspect en de leefomgeving door samen te werken met disciplines en instanties op het gebied van welzijn en leefbaarheid. Deelname van het Maatschappelijk Werk Eemland aan het regionaal OGGZ Platform. Het gaat om een bundeling van de diensten van een groot aantal instanties en organisaties op het terrein van zorg, welzijn en leefbaarheid, maar waarin elk geval de volgende kerndisciplines deel van uitmaken:

- de verslavingszorg (Centrum Maliebaan)
- de ambulante geestelijke gezondheidszorg (RIAGG Amersfoort e.o.)

- de gezondheidszorg (GGD-Eemland)
- het Maatschappelijk Werk Eemland (St. Thuiszorg Eemland) Dit samenwerkingsverband richt zich op de aanpak van een combinatie van psychiatrische problematiek, overlast in de woonomgeving, verslaving, sociaal isolement, zelfverwaarlozing en dak- en thuisloosheid;
Deelname aan het Jeugdoverleg Woudenberg.


3. Verbeteren bereikbaarheid en toegankelijkheid In werkplan 2003 vastleggen op welke wijze de pro-actieve, outreachende benadering van kwetsbare en risicovolle personen en groepen gestalte krijgt. In de gemeente Woudenberg zijn er twee doelgroepen die extra aandacht nodig hebben te weten, jongeren (12-19 jaar) en senioren (65-plussers);
Initiatieven nemen om tot samenwerkingsafspraken te komen met het welzijnswerk voor ouderen;
Participeren in de oprichting van een laagdrempelig spreekuur voor opvoedingsondersteuning, aangehaakt bij de reguliere voorzieningen; In samenwerking met bureau Jeugdzorg als een voorportaal de intake verzorgen voor de jeugdhulpverlening.


4. Verbeteren preventie- en signaleringsfunctie Door de verbeterde preventie- en signaleringsfunctie draagt algemeen maatschappelijk werk bij jongeren (12-19 jaar) en de senioren (65-plussers) beter in beeld te brengen. Dit biedt de mogelijkheid om meer beargumenteerd prioriteiten te stellen en zorg op maat te leveren.
Verbeteren van signalering van sociale noden, achterstanden en tekorten in zorg en welzijn, middels regelmatige verslaglegging en rapportage richting (lokale) overheden.


5. Verbeteren kwaliteit
Aanscherpen en bijstellen van het Bedrijfsplan Maatschappelijk Werk Eemland 2003-2006;
Beschrijven en up-to-date houden van de primaire- en ondersteunende processen;
Protocollering van de verschillende stappen in het hulpverleningsproces (intake, doorverwijzing, urgentiebepaling, wachtlijstbeheer e.d.);
In 2003 dringt Maatschappelijk Werk Eemland het ziekteverzuimpercentage terug naar 10%. Aan het eind van de periode (2006) bedraagt het ziekteverzuimpercentage maximaal 8%.

Inspraak
De gemeente is geïnteresseerd in uw opmerkingen over en aanvullingen op het conceptbeleidskader algemeen maatschappelijk werk. Het conceptbeleidskader ligt ter inzage in het gemeentehuis en de openbare bibliotheek aan de Koningin Julianaplein 1, 3931 CK Woudenberg. Tijdens de inspraakperiode van 27 januari tot 24 februari 2003 kunt u uw schriftelijke inspraakreactie sturen aan Burgemeester en Wethouders van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EE Woudenberg. Na de inspraakronde worden de reacties verwerkt in een inspraakverslag en meegenomen in de besluitvorming over de vaststelling van het definitieve beleidskader. Voor nadere informatie over het conceptbeleidskader kunt u contact opnemen met mevrouw D. Brinkman of mevrouw S. van der Marck van het taakveld Maatschappelijke zaken, telefoonnummer 0332869152.

Deel: ' Inspraak Conceptbeleidskader Maatschappelijk Werk Woudenberg '
Lees ook