Gemeente Zeist

Inspraak ontwerp-bestemmingsplan Het Rond

Voor de omgeving van Het Rond is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het betreft een herziening van het in 1994 door de raad vastgestelde bestemmingsplan "Het Rond". Het plangebied omvat het oudste gedeelte van de kern Zeist en is gelegen tussen Het Slot Zeist en het winkelcentrum van Zeist.

Als eerste stap in de planologische procedure wordt inspraak verleend (artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). Met ingang van 3 oktober 2001 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Het Rond" gedurende 4 weken ter inzage bij de balie Ruimte in de Publiekshal aan de Slotlaan 20 (voor openingstijden zie colofon). Gedurende de termijn van terinzagelegging (tot en met 30 oktober 2001) kunnen schriftelijke inspraakreacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Zeist, Postbus 513, 3700 AM Zeist.

Bijeenkomst op 15 oktober
Op maandag 15 oktober 2001 wordt in kamer 0.2 van het gemeentehuis aan Het Rond 1, een informatie/inspraakavond gehouden. Tijdens deze bijeenkomst, die begint om 20.00 uur, kan mondeling worden gereageerd op het ontwerpbestemmingsplan "Het Rond".

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraak ontwerp-bestemmingsplan Het Rond Zeist '
Lees ook