Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Inspraak ontwikkelingsvisie bedrijventerrein

In maart 2000 heeft de gemeenteraad van Amerongen besloten om een visie te laten ontwikkelen met betrekking tot het herstructureren van het bedrijventerrein in de kern Amerongen. Adviesbureau Oranjewoud is gevraagd om deze ontwikkelingsvisie te maken. Het eindrapport van Oranjewoud bestaat uit een aantal onderdelen. Er is een beschrijvende deel waarin de beleidskaders, een marktanalyse en een terreindiagnose diagnose aan de orde komen. Daarnaast zijn er twee ontwikkelingsgerichte hoofdstukken, namelijk een ontwikkelingsvisie met een vestigingsprofiel en de benodigde maatregelen om de ontwikkelingsvisie uit te voeren. Algemeen uitgangspunt voor de visie is het handhaven van de huidige functie als bedrijventerrein. Aanvullend op de ontwikkelingsvisie is een actieprogramma gemaakt. In dit programma worden de voorgestelde maatregelen verder uitgewerkt en wordt een indicatie van de kosten gegeven.

De ontwikkelingsvisie en het actieprogramma voor het bedrijventerrein Amerongen ligt op basis van de Inspraakverordening vanaf 17 oktober 2001 gedurende 4 weken ter inzage voor ingezetenen van Amerongen en voor de in de gemeente Amerongen een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen. Gedurende deze termijn van 4 weken kunnen de genoemde belanghebbenden hun zienswijzen schriftelijk bij burgemeester en wethouders naar voren brengen.

Daarnaast wordt op dinsdag 16 oktober 2001 om 19.30 uur in het gemeentehuis een informatieavond over deze ontwikkelingsvisie gehouden. Op deze avond zal een toelichting op het rapport worden gegeven.
Op woensdag 14 november 2001 om 19.30 uur in het gemeentehuis wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om schriftelijk ingediende zienswijzen toe te lichten of mondelinge zienswijzen in te brengen en toe te lichten.

Deel: ' Inspraak ontwikkelingsvisie bedrijventerrein Amerongen '
Lees ook