Gemeente Woudrichem

23/07/2002
Inspraak op subsidieprogramma verenigingen 2003

Gedurende de periode van 2 augustus tot en met 30 augustus 2002 ligt bij de receptie het ontwerpsubsidieprogramma 2003 ter inzage. De betrokken verenigingen en instellingen ontvangen het ontwerpsubsidieprogramma 2003. Daarin staat, de te verwachten maximale, gemeentelijke bijdrage over 2003.

Belanghebbenden kunnen hun reactie op het ontwerpsubsidieprogramma 2003 schriftelijk kenbaar maken. Deze reacties dienen gericht aan het college, uiterlijk 30 augustus 2002 op het gemeentehuis te zijn ontvangen.

Het ontwerpsubsidieprogramma is mede opgesteld aan de hand van de door de gemeenteraad van Woudrichem vastgestelde Algemene Subsidieverordening gemeente Woudrichem 2002 en de daarop gebaseerde deelsubsidieverordeningen. In het subsidieprogramma is een overzicht opgenomen van de subsidiëring van alle betrokken verenigingen en instellingen in de gemeente Woudrichem op sport en sociaal-cultureel terrein voor het begrotingsjaar 2003. Dit zogenaamde bekostigingsoverzicht is voorzien van een toelichting waarin zonodig de actuele ontwikkelingen worden geschetst.

De bedragen zoals ze worden opgenomen in het definitieve subsidieprogramma 2003 worden verwerkt in de gemeentebegroting 2003. De gemeenteraad stelt de gemeentebegroting 2003 naar verwachting vast op 11 november a.s..

Mocht u daarnaast nog vragen hebben omtrent bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Welzijn, telefoon (0183) 30 81 00.

Deel: ' Inspraak op subsidieprogramma verenigingen in Woudrichem '
Lees ook