Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

22-05-2002
Bestemmingsplannen
Inspraak op voorontwerp-bestemmingsplan De Ploen-zuid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven stellen hierbij de ingezetenen van de gemeente en de in de gemeente een belang hebbende natuurlijke- en rechtspersonen in de gelegenheid van het voorontwerp-bestemmingsplan 'De Ploen-zuid' te Duiven kennis te nemen en voor 21 juni 2002 eventuele op- en/of aanmerkingen schriftelijk hierover kenbaar te maken.

Met het bestemmingsplan De Ploen-zuid wordt de bouw van maximaal 300 woningen mogelijk gemaakt. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de woningbehoefte op de middellange- en lange termijn.Tevens wordt, zij het beperkt, een woon-werk ontwikkeling in gang gezet. Het plangebied ligt ten noorden van de Rijksweg, ten oosten van de Westsingel en ten zuiden van de Hogeweg.

De bedoeling van de inspraak is, dat bij de verdere besluitvorming met de gemaakte op- en/of aanmerkingen rekening kan worden gehouden. De inspraak dient betrekking te hebben op het met het plan beoogde doel.

Voor inzage van de stukken en verdere informatie kan men zich wenden tot de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van de gemeente, Kastanjelaan 3 te Duiven. Deze afdeling is iedere werkdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Uw schriftelijke op- en/of aanmerkingen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 6920 AA Duiven.

Deel: ' Inspraak op voorontwerp-bestemmingsplan De Ploen-zuid Duiven '
Lees ook