Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 10 oktober 2001

Hoe kunt u reageren?
INSPRAAK OVER INSPRAAKVERORDENING

In Geldrop kennen we een door de gemeenteraad vastgestelde Inspraakverordening. In deze verordening staat beschreven hoe en wanneer u uw mening kunt geven over plannen van het gemeentebestuur in Geldrop. In de raadsvergadering van september jl. heeft de gemeenteraad deze verordening geëvalueerd. Nu is de beurt aan u. Vindt u ook dat de inspraak op deze manier goed geregeld is? Of heeft u hele andere ideeën over inspraak? U kunt vanaf vandaag 4 weken hierover uw mening kwijt. Uw mening wordt dan weer vertaald in de definitieve Inspraakverordening.

Het gemeentebestuur stelt jaarlijks een activiteitenplan vast voor het daarop volgende jaar. Dit gebeurt in een begroting of jaarplan. Hierin staat dus beschreven hoe de financiële middelen van de gemeente het daarop volgende jaar verdeeld zullen worden en welke projecten er worden uitgevoerd. Gedurende dat jaar staan deze projecten dan `op de rol'. Ambtenaren werken de ideeën uit en stellen deze voor aan het college. Op het moment dat het college het eens is over de uitwerking van het idee, neemt ze er een besluit over; het collegebesluit.

Het collegebesluit is de eerste stap. Het college besluit dan tevens dat het conceptplan gereed is om met u, als belanghebbende of inwoner van de gemeente, besproken te worden. Dit is de zogenaamde inspraak. Het besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina van Middenstandsbelangen en daarin wordt vermeld hoe de inspraakprocedure gaat verlopen.

TER INZAGE
Het plan ligt 4 weken ter inzage in het Informatiecentrum van de gemeente. U kunt gedurende die tijd uw mening geven over het plan. In veel gevallen zal het plan ook besproken worden op een zogenaamde inspraakavond. Deze avond is openbaar, iedereen is dus van harte welkom.

INSPRAAKAVOND
Tijdens de inspraakavond, die zoveel mogelijk wordt gehouden in de buurt waarin het onderwerp speelt, krijgt u eerst informatie over het plan zoals het college van B en W het heeft uitgedacht. Daarna is er de mogelijkheid om, onder leiding van de verantwoordelijk wethouder, samen over dit conceptplan te discussiëren, zodat er verbeteringen kunnen worden aangebracht. Want misschien heeft u als belanghebbende hele andere ideeën over uw buurt of denkt u aan dingen waar medewerkers van de gemeente niet bij stil hebben gestaan. Alle tijdens deze avond gemaakte opmerkingen worden meegenomen in de verdere vervolmaking van het plan. Bezoekt u de inspraakavond en wilt u op de hoogte blijven van het plan, dan krijgt u een verslag van de bijeenkomst thuis gestuurd. Ook het uiteindelijke voorstel krijgt u dan thuis.

BESLUITVORMING
Nadat het plan bijgesteld is, wordt het wederom ter besluitvorming aan het college aangeboden. Het college vraagt vervolgens advies aan de daarvoor verantwoordelijke raadscommissie en tenslotte zal het voorstel in de gemeenteraad aan de orde komen. De vergaderingen en de vergaderstukken van zowel de raadscommissies als van de gemeenteraad zijn openbaar, dus u kunt altijd komen kijken en luisteren. De agendastukken voor deze vergaderingen kunt u komen inzien in het Informatiecentrum van het gemeentehuis. De week voor de vergaderingen worden samenvattingen ervan tevens gepubliceerd op de gemeentepagina van het huis-aan-huisblad Middenstandsbelangen en op de gemeentelijke internetsite:
www.geldrop.nl.

EVALUATIE
In artikel 9 van de Inspraakverordening is de verplichting van een evaluatie geregeld. In het kader hiervan nodigen burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop belangstellenden uit hun reacties ten aanzien van de Inspraakverordening kenbaar te maken. De Inspraakverordening ligt met ingang van donderdag 11 oktober 2001 gedurende vier weken ter inzage in het Informatiecentrum van het gemeentehuis, Hofstraat 4 te Geldrop. Gedurende deze termijn kunnen belangstellenden schriftelijk reageren op de Inspraakverordening.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraak over inspraakverordening in gemeente Helmond '
Lees ook