Gemeente Haarlem

Plan voor nieuwe verkeersinfrastructuur Delftplein en omstreken gaat inspraak in

De colleges van de gemeenten Haarlem en Velsen hebben gezamenlijk een voorstel uitgewerkt voor de verkeersinfrastructuur van het Delftplein en omstreken. Deze reconstructie wordt tussen 2000 en 2002 uitgevoerd. Het voorstel is een uitwerking van het plan van aanpak uit 1998. De belanghebbenden hebben onder andere in twee participatiebijeenkomsten mee kunnen praten over de uitwerking van de plannen.

De belangrijkste aanleiding voor de reconstructie is de opening van het nieuwe regionale ziekenhuis bij het Delftplein in 2002. De colleges vinden het belangrijk dat het nieuwe ziekenhuis zowel lopend, per fiets als per openbaar vervoer en per auto goed bereikbaar is.

Bushalte bij het ziekenhuis

Bepalend voor het ontwerp is een goede doorstroming van de auto´s en de inpassing van een vrije openbaar vervoerbaan. Deze vrije openbaar vervoerbaan en de halte daarin bij het ziekenhuis zijn in de toekomst ook geschikt voor de Zuidtangent, die daar dan mogelijk langskomt. De voorzieningen al een grote stap voorwaarts voor het huidige busverkeer tussen Haarlem en Velsen. Ook zijn verbindingen voor de fietsers en voetgangers tussen Haarlem en Velsen in de uitwerking grondig verbeterd. Noodzakelijke maar gevaarlijke oversteken direct ten zuiden van de Velserbroek zijn in het plan opgeheven.

Inzage

Het ontwerp ligt ter inzage van 9 juli tot en met 10 september aanstaande bij:

* Haarlem: gemeentelijk infocentrum, stadhuis
* Haarlem: publieksbalie ROSV, 3de verdieping Brinkmannpassage
* Velsen: publieksbalie stadhuis

* Velsen: centrale bibliotheek, bibliotheek Velserbroek en Santpoort-Noord

Inspraakbijeenkomst

Op 13 juli aanstaande is er een informatie- en inspraakbijeenkomst over dit plan in de Verlosserkerk, Waalstraat 23 in Haarlem, om 20.00 uur. Voor de pauze wordt het plan toegelicht en kunnen informatieve vragen worden gesteld. Na de pauze is er ruimte voor de inspraak. Ook kunnen schriftelijke reacties op het plan worden ingediend. Deze kunnen tot uiterlijk 10 september aanstaande worden ingediend bij het college van B en W van de gemeente Haarlem, postbus 511, 2003 PB in Haarlem, of bij het college van B en W van de gemeente Velsen. Alle reacties worden gezamenlijk gerapporteerd aan de colleges in een inspraakrapportage. Deze rapportages en daarmee de vaststelling van het voorontwerp worden eind september in de colleges van B en W behandeld. Begin oktober brengt een gezamenlijke vergadering van de commissie Stadsbeheer van Haarlem en de commissie Openbare Werken, Verkeer en Toerisme van Velsen hierover advies uit.

1 juli 1999

top
persberichten

Deel: ' Inspraak plan verkeersinfrastructuur Delftplein Haarlem '
Lees ook