Provincie Utrecht

Persbericht

Inspraak Ruimte voor de Rivier van start

18-06-2002
Op donderdag 20 juni vindt een informatie- en inspraakavond plaats over de Startnotitie MER Ruimte voor de Rivier. Met het project Ruimte voor de Rivier wordt gewaarborgd dat de veiligheid in het rivierengebied blijft gehandhaafd op het wettelijk vastgestelde niveau. Daarnaast wordt de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied verhoogd. Uiteindelijk moeten de Nederlandse rivieren zijn berekend op een waterafvoer van 16.000 m3 per seconde bij Lobith.

Naar verwachting neemt het kabinet in 2005 een besluit over de Planologische Kern Beslissing (PKB) en wordt het project in 2015 afgerond. Omdat de maatregelen gevolgen hebben voor het milieu en het leef-, woon- en werkgebied van de bewoners rond de rivieren, voorziet de PKB-procedure in vaste inspraakmomenten. De startnotitie is onderdeel van de wettelijk verplichte Milieu Effect Rapportage (MER). Belanghebbenden kunnen tot en met zondag 30 juni reageren op de startnotitie. Het eerstvolgende moment van inspraak is bij het verschijnen van de PKB 1, gepland begin 2004.

De planstudie Ruimte voor de Rivier verkent de mogelijkheden om de rivier meer de ruimte te geven en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied te verbeteren. Tot de mogelijke maatregelen behoren bijvoorbeeld uiterwaardverlaging, de aanleg van nevengeulen, het verwijderen van obstakels in het winterbed en dijkverlegging.
Initiatiefnemers voor de planstudie Ruimte voor de Rivier zijn het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordering en Milieubeheer en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Voor de bovenrivieren, Waal, IJssel en Nederrijn/Lek, zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht nauw betrokken bij de planstudie.

De informatie- en inspraakbijeenkomst op 20 juni vindt plaats in restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM te Houten. Om 16.00 uur begint de informatiemarkt, om 19.30 uur begint het avondprogramma met presentaties en de formele inspraak.

Meer informatie: Annemieke van Leeuwen, telefoon 030 2583151 of Annemieke.van.Leeuwen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Inspraak Ruimte voor de Rivier Utrecht van start '
Lees ook