Ministerie van Verkeer en Waterstaat


https://www.minvenw.nl

Inspraak Ruimte voor de Rivier van start

Deze week is gestart met de inspraakprocedure op de startnotitie MER Ruimte voor de Rivier. Belanghebbenden kunnen tot en met zondag 30 juni reageren op de startnotitie, die vanwege de Planstudie Ruimte voor de Rivier is gepubliceerd. Met het project Ruimte voor de Rivier wordt gewaarborgd dat de veiligheid in het rivierengebied blijft gehandhaafd op het wettelijk vastgestelde niveau. Daarnaast wordt de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied verhoogt. Uiteindelijk moeten de Nederlandse rivieren zijn berekend op een waterafvoer van 16.000 m3 per seconde bij Lobith. Naar verwachting neemt het kabinet in 2005 een besluit over de Planologische Kern Beslissing en wordt het project in 2015 afgerond.

Omdat de maatregelen gevolgen hebben voor het milieu en het woon-, werk- en leefgebied van de bewoners rond de rivieren, voorziet de PKB-procedure in vaste inspraakmomenten. Bij de inspraak is ook rekening gehouden met Duitse belanghebbenden in het grensgebied, die ook hun reactie kunnen geven. De startnotitie is onderdeel van de wettelijk verplichte Milieu Effect Rapportage (MER). Het eerstvolgende moment van inspraak is bij het verschijnen van de PKB 1, gepland begin 2004.

De planstudie richt zich op de bedijkte Rijntakken (regio Bovenrivieren) en het benedenstroomse deel van de bedijkte Maas (regio Benedenrivieren). Om bewoners van het rivierengebied en overige belangstellenden de gelegenheid te geven zich te informeren over het project en in discussie te treden met deskundigen, organiseert de projectorganisatie dertien informatiebijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten kunnen belanghebbenden ook mondeling reageren. Via advertenties in de lokale bladen zijn data en locaties van de bijeenkomsten bekend gemaakt. De eerste bijeenkomst is op 3 juni in Almkerk, de laatste op 27 juni in Dordrecht.

Initiatiefnemers voor de planstudie zijn het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordering en Milieubeheer en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In de regio zijn de provincies Gelderland en Noord-Brabant nauw betrokken bij de planstudie als organisatoren van het bestuurlijk overleg. Vanuit dit overleg wordt een zwaarwegend advies over de PKB gegeven aan de landelijke stuurgroep. Andere betrokken provincies zijn Utrecht, Zuid-Holland en 0verijssel.

De staatssecretaris van het ministerie Verkeer en Waterstaat treedt op als verantwoordelijke bewindspersoon. Zij heeft voor de uitvoering van de planstudie een projectorganisatie ingericht. De projectorganisatie heeft een landelijk bureau in Den Haag, een bureau voor de regio Benedenrivieren te Dordrecht (betreft het Maas gebied en de Rijntakken vanaf slot Loevesteijn tot aan Rotterdam) en een bureau voor de regio Bovenrivieren in Arnhem.

Inspraakavonden
3 juni in Almkerk, Golfpark Almkreek, Hoekje 7b, 4286 LN Almkerk 5 juni in Arnhem, Hotel Haarhuis, Stationsplein 1, 6811 KG, Arnhem 6 juni in Nijmegen, Stadsschouwburg, Keizer Karelplein 32-H, 6511 HN Nijmegen
10 juni in Tiel, Gemeentehuis, Achterweg 2, 4001 MV Tiel, 12 juni in Nieuwpoort, Ontmoetingscentrum Het Arsenaal, Buitenhaven 11, 2965 AD Nieuwpoort
13 juni in Gameren, Zalencentrum Gambora, Middenkampseweg 2, 5311 PC Gameren
17 juni in Zutphen, Hanzehof, Coehoornsingel 1, 7201 AA Zutphen 18 juni in Gorichem, Partycentrum De Nieuwe Kolfbaan, Nieuwstad 1, 4201 GN Gorichem
19 juni in Zwolle, Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle 20 juni Houten, restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten
24 juni in Rijnwaarden, Gemeentehuis / Burgerzaal, Markt 5, 6915 AH Lobith
26 juni in Raamsdonksveer, Zalencentrum De Witte Leeuw, Pr. Hendrikstraat 6, 4941 JV Raamsdonksveer
27 juni in Dordrecht, Schouwburg Kunstmin, St. Jorisweg 76, 3311PL Dordrecht.

Voor alle informatiebijeenkomsten geldt het volgende programma: 16.00 tot 18.30 uur Inloop informatiemarkt
19.00 tot 19.30 uur ontvangst met koffie
19.30 tot 21.00 uur presentatie project Ruimte voor de Rivier 21.00 tot 21.30 uur pauze
Vanaf 21.30 uur Officiele hoorzitting onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.

Meer informatie:
Marja Bakker, landelijk bureau Ruimte voor de Rivier, 070 351 7818. Zij zal waar nodig doorverwijzen naar de woordvoerders van de betrokken partijen in de regio.
Wim van der Weegen, directie Communicatie Verkeer en Waterstaat, 070 351 7044 of 06 222 49 765

Journalisten wordt verzocht zich voor de inspraakavonden aan te melden bij de onderstaande contactpersonen.

Website projectorganisatie: www.ruimtevoorderivier.nl E-mail projectorganisatie: ruimtevoorderivier@hkw.rws.minvenw.nl Website inspraakpunt: www.inspraakpuntvenw.nl

31 mei 02 13:56

Deel: ' Inspraak Ruimte voor de Rivier van start '
Lees ook