Gemeente Smallingerland

Inspraak: dorpsvernieuwing De Veenhoop (5-9-01)

Burgemeester en Wethouders van Smallingerland
hebben in overleg met het bestuur van plaatselijk belang en werkgroep van de Veenhoop een dorpsvernieuwingsplan laten ontwerpen voor de dorpskern van De Veenhoop.

De bedoeling van het plan is het opnieuw inrichten van het gebied tussen 't Polderhûs, de school en de brug. Er zal een dorpsplein worden aangelegd, waarop kan worden geparkeerd en waar gelegenheid zal zijn voor het houden van evenementen. Het schoolplein wordt vernieuwd, met speeltoestellen en een berging.
De Kraenlânswei en het van Eysingapaed langs het plein krijgen een nieuwe riolering en andere verharding. Aan het plaatsen van bomen en openbare verlichting zal uiteraard ook de nodige aandacht worden gegeven. Verder zullen aan het toekomstige dorpsplein en de Kraenlânswei 6 koop/huur woningen worden gebouwd. Het ligt in de bedoeling om de toegestane snelheid in het dorp terug te brengen naar 30 km per uur.

U bent van harte uitgenodigd om mondeling en/of schriftelijk in te spreken. Hiervoor wordt een inspraak-bijeenkomst gehouden op:

woensdag 19 september a.s. om 20.00 uur in Restaurant Herberg 't Polderhûs Kraenlânswei 1 De Veenhoop.

Tijdens deze bijeenkomst kunt u mondeling inspreken en zijn er formulieren beschikbaar waarop u uw schriftelijke reacties kwijt kunt.

Voor informatie over deze avond kunt u contact opnemen met dhr. J. de Boer Afdeling Ontwikkeling in het gemeentehuis tel. 0512-581342.

Deel: ' Inspraak Smallingerland dorpsvernieuwing De Veenhoop '
Lees ook