Gemeente Smallingerland

Inspraak Startnotitie MER Bedrijvenpark Azeven (20-9-01)

Vanaf 24 september tot en met 29 oktober ligt de Startnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) aanleg Bedrijvenpark A7-Noord ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten. Tijdens deze periode kunt u uw opmerkingen over deze notitie naar voren brengen.

ACHTERGROND
In de vergadering van de gemeenteraad van 7 september 1999 is het rapport "bedrijventerreinstrategie Smallingerland' vastgesteld. In het rapport wordt de toekomstige behoefte aan bedrijventerreinen berekend en worden ontwikkelingslocaties aangegeven. Eén van de locaties is het gebied ten noorden van de A7 en ten oosten van de N31. In de ontwerp-structuurvisie A7-zone wordt dit gebied mede aangewezen als toekomstige locatie voor een bedrijventerrein. In deze visie wordt voor een periode van 10 jaar een behoefte aan bedrijventerreinen voor de regio Drachten berekend van 112-182 ha. Op grond hiervan is de gemeente Smallingerland begonnen met het ontwikkelen van plannen voor een bedrijvenpark ten noorden van de A7 en ten oosten van de N31. Voor het maken van een bedrijvenpark moet het huidige bestemmingsplan worden gewijzigd. Volgens het Besluit milieueffectenrapportage 1994, herzien 7 mei 1999, is een besluit het huidige bestemmingsplan te wijzigen, een m.e.r.-plichtig besluit indien het gehele gebied groter is dan 150 hectare. Het totale gebied is circa 250 hectare groot, zodat een m.e.r.-procedure gevolgd moet worden. De eerste procedurele stap is het vaststellen van de zogenoemde "Startnotitie". Doel van de Startnotitie is inzicht te krijgen in de doelstellingen, de aard en omvang van de voorgenomen activiteit, de mogelijke alternatieven en een eerste indicatie van de milieugevolgen.

GLOBALE INHOUD STARTNOTITIE
Het gebied waar het bedrijvenpark moet komen wordt in het zuidoosten begrensd door de A7, in het westen door de N31, in het noorden door de Knobben en in het oosten door de Feart. In de notitie is opgenomen het zogenaamde "Basis Ontwerp". Dat ontwerp is het resultaat van de berekende behoefte in relatie met de gewenste ruimtelijke aspecten. In de Startnotitie wordt aangeven, dat in het MER naast de milieueffecten van het basis ontwerp, ook die van andere alternatieven zullen worden onderzocht. Wettelijk voorgeschreven is dat van het zogenoemde nulalternatief (ongewijzigd gebruik) en het meest milieuvriendelijk alternatief de milieueffecten aangegeven worden. Ook zal een aantal uitvoeringsalternatieven worden onderzocht. Op basis van alle onderzoeken wordt het basis ontwerp zonodig aangepast en de naam krijgen van "Voorkeursalternatief".

DE VERDERE PROCEDURE
In de vergadering van de gemeenteraad van 11 september 2001 is besloten de Startnotitie voor inspraak ter inzage te leggen. Tegelijkertijd wordt de startnotitie toegezonden aan de wettelijke adviseurs, waaronder de Commissie voor de milieueffectenrapportage (Cmer). De Cmer geeft haar advies in de vorm van conceptrichtlijnen. Aan de hand van de adviezen en de inspraakreacties stelt de gemeenteraad de richtlijnen vast. In deze richtlijnen wordt aangegeven welke informatie het MER dient te bevatten en welke milieuaspecten nader uitgewerkt moeten worden. Vervolgens kan worden gestart met het opstellen van het MER.

INFORMATIEAVOND
Om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud en achtergronden van de Startnotitie en de verdere procedure organiseert het gemeentebestuur een informatieavond. De informatieavond wordt gehouden op 4 oktober 2001 en vindt plaats in het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 van 19.30 uur tot 21.30 uur. Eventuele nadere informatie kan ook worden opgevraagd bij de heer Durk van Gorkum, telefoon 581385.

UW REACTIES
Uw opmerkingen moeten voor 30 oktober 2001 schriftelijk zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, postbus 10.000 9200 AH in Drachten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraak Startnotitie Bedrijvenpark Azeven Smallingerland '
Lees ook