Provincie Limburg

Inspraak startnotitie m.e.r. Grensmaas 2002

Van 24 juni tot en met 22 juli 2002 kan iedereen inspreken op de Startnotitie m.e.r. Grensmaas 2002. Daarmee start de Provincie Limburg de formele besluitvormingsprocedure voor het Grensmaasproject. De basis voor de Startnotitie is het Eindplan Grensmaas, door de Provincie eind 2001 gepresenteerd na tal van overlegrondes met overheden, belangenorganisaties en bewoners in het Grensmaasgebied. Doel van het plan is hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en grindwinning. Belangrijke randvoorwaarde is dat het plan integraal en budgetneutraal moet worden uitgevoerd.

Onderzoek naar milieueffecten Grensmaas
De Startnotitie die aanstaande maandag verschijnt beschrijft de wijze waarop en welke milieueffecten straks in het milieueffectrapport (MER) worden onderzocht. Het gaat om rivierkunde, natuur en milieu, landschap en ruimtegebruik. Voor al deze zaken staat in de Startnotitie aangegeven waarom de betreffende effecten worden verwacht en welke onderzoeken nodig zijn om deze in beeld te brengen. Bij de inspraak op de Startnotitie speelt dus met name de vraag wat onderzocht moet worden en welke onderzoeken hiervoor nodig zijn. Iedereen kan nu inspreken op de inhoud van het MER. Op basis van de inspraakreacties en het advies van de Commissie m.e.r. stelt de Provincie richtlijnen vast waaraan de inhoud van het MER moet voldoen. Het MER is een belangrijk document voor de verdere besluitvorming. De milieueffecten die hierin staan beschreven kunnen voor bestuurders aanleiding zijn om het plan op onderdelen aan te passen. Uitgangspunt voor de Startnotitie MER is het Eindplan Grensmaas. De inhoud van het Eindplan zelf staat nu niet ter discussie. De inspraak op de plannen voor de Grensmaas, zal plaatsvinden in de eerste helft van 2003. Dan verschijnen het MER Grensmaas en de Ontwerp-aanvulling op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg voor de Grensmaas. Het Eindplan dient als basis voor dit integrale omgevingsplan.

Inspreken op Startnotitie kan op diverse manieren Ten behoeve van deze eerste inspraak in het nieuwe besluitvormingstraject ontvangen bewoners van het Grensmaasgebied in de eerste week van de inspraakperiode een folder met informatie over de Startnotitie en de inspraakmogelijkheid. In de inspraakperiode vinden verder twee informatie-avonden plaats: op 3 juli 2002 in de Fanfarezaal te Urmond en op donderdag 4 juli 2002 in de Fanfarezaal Martinushoes te Itteren. Beide avonden beginnen om 19.00 uur.

De Startnotitie is in opdracht van de Provincie Limburg opgesteld door projectorganisatie De Maaswerken, die tevens de inspraakreacties verwerkt. Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met 22 juli 2002 worden ingediend. Meer informatie is ook te lezen op internet www.limburg.nl of www.demaaswerken.nl. Via de site van De Maaswerken zijn de Startnotitie en de folder te lezen en te downloaden en kunnen ook de inspraakreacties digitaal worden ingediend. 20-6-2002 10:15

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraak startnotitie m.e.r. Grensmaas 2002 '
Lees ook