Persberichten naar overzicht


Inspraak op gemeentelijk verbod op permanente bewoning recreatiewoningen

Na met alle betrokkenen overlegd te hebben gaat vanaf 10 mei 1999 het Apeldoorns beleid t.a.v. het probleem permanente bewoning op recreatieterreinen in de inspraak. De Gemeente Apeldoorn is van plan tegen permanente bewoning op recreatieterreinen op te treden. Het nieuwe beleid is erop gericht nieuwe gevallen te voorkomen en het aantal bestaande gevallen via een overgangsregeling terug te brengen.

Vooroverleg

In de winter van 1998 zijn informatiebijeenkomsten gehouden met alle betrokkenen: de permanente bewoners op recreatieterreinen, de recreatieondernemers, de wijk- en dorpsraden. Daar konden zij hun mening geven over het voorgestelde verbod op permanente bewoning. De projectgroep 'Permanente bewoning op recreatieterreinen', waarin ook de VARO (Vereniging van Apeldoornse Recreatieondernemers) en de landelijke overkoepelende organisatie van recreatieondernemers RECRON vertegenwoordigd zijn, hebben vervolgens de uitkomsten van deze informatiebijeenkomsten verwerkt in een nieuw voorstel.

Inspraak

De beleidsnota "Recreëren is géén wonen" staat op de agenda van de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ordening die donderdag 15 april a.s. vanaf 19.00 uur vergadert. Wanneer de raadscommissie beslist om het nieuwe beleid vrij te geven voor de inspraak, zal de inspraakperiode duren van 10 mei tot en met 4 juni 1999. Na verwerking van de inspraakreacties zal het gemeentebestuur dit najaar een beslissing nemen over het nieuwe beleid.

Voor januari 2000 staat vervolgens de ondertekening van een convenant door recreatieondernemers en gemeente gepland. In dit convenant wordt vastgelegd, dat de ondernemers een belangrijke rol gaan spelen bij het voorkomen van nieuwe gevallen van permanente bewoning en dat de gemeente zorgt voor een gedegen overgangsregeling voor de bestaande gevallen.

Voorgestelde overgangsregeling

Het voorstel voor de overgangsregeling is gebaseerd op de verwachting dat in vier jaar tijd ongeveer de helft van de permanente bewoners op recreatieterreinen uit zichzelf zal wegtrekken. Deze verwachting is gebaseerd op reacties van de bewoners zelf, ervaringen in andere gemeenten en het aantal weggetrokken bewoners in het afgelopen half jaar.

In de voorgestelde overgangsregeling krijgen alle permanente bewoners die al voor 10 juni 1998 op een recreatieterrein woonden gedurende vier jaar de gelegenheid om zelf een oplossing te zoeken. In die vier jaar worden zij met verschillende maatregelen geholpen om de permanente bewoning te beëindigen. Zo kunnen alle permanente bewoners zich inschrijven bij de Woonruimtewinkel en krijgen zij een voorschot van 60 punten voor woonruimte.

Deze maatregelen zouden moeten leiden tot een uitstroom van 50% van de permanente bewoners in vier jaar. Als na verloop van tijd blijkt dat de uitstroom onvoldoende is, dan kunnen alsnog aanvullende maatregelen worden genomen. In dat geval wordt niet actief opgetreden tegen de mensen die al voor 1 januari 1993 op een recreatieterrein woonden.

Deze overgangsregeling is slechts een voorstel en kan dus nog gewijzigd worden naar aanleiding van de inspraakreacties. Pas na de politieke besluitvorming in (naar verwachting) november is de definitieve overgangsregeling bekend.

Meer informatie over dit persbericht is verkrijgbaar bij H. Meijer, woordvoerder van de Gemeente Apeldoorn. Dhr. Meijer is bereikbaar op nummer (055) 580 13 40.


© 1999, Gemeente Apeldoorn

Deel: ' Inspraak verbod bewoning recreatiewoningen Apeldoorn '
Lees ook