Gemeente Bergschenhoek

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan "Oosthoek"

Vanaf 13 februari 2003 liggen het voorontwerpbestemmingsplan "Oosthoeck" en het ontwerpontheffingsverzoek tot vaststelling van een hogere grenswaarde met het daarbij behorende akoestisch onderzoek en overige bescheiden vier weken bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in de dependance tegenover het gemeentehuis, ter inzage. Voor inzage buiten kantooruren (8.30 - 12.30) kunt u een afspraak maken.

Het voorontwerpbestemmingsplan omvat globaal de wijk Zuid en het plangebied wordt globaal begrensd door de Julianalaan (even zijde), de Europasingel en de Bergweg-noord met lintbebouwing en de uitbreiding van de begraafplaats.
Het ontwerpontheffingsverzoek omvat een verzoek tot vaststelling van een hogere grenswaarde van respectievelijk 57 en 59 dB(A) voor 14 mogelijk nieuw te bouwen woningen aan de Bergweg-noord 36 en vier mogelijk nieuw te bouwen woningen aan de Julianalaan 132.

Inspraakavond
U kunt gedurende de inzagetermijn uw reactie op het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpontheffingsverzoek hogere grenswaarde schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders. Mondelinge reacties kunt u inbrengen tijdens de inspraakavond die gehouden zal worden op 6 maart 2003 in de raadzaal van het gemeentehuis en zal beginnen om 20.00 uur.

Laatste wijziging: 26 februari 2003
Copyright © 2003 Gemeente Bergschenhoek
Techniek, realisatie en onderhoud Aralto ICT

Deel: ' Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 'Oosthoek' Bergschenhoek '
Lees ook