Gemeente Zeist


Op deze pagina vindt u actuele informatie over gebeurtenissen in de gemeente Zeist.

Inspraak 14 woningen Gramserweg/Waterlooweg Austerlitz

Van De Seyster Veste hebben wij een verzoek ontvangen om medewerking te geven aan een bouwplan voor veertien woningen in Austerlitz. Het plan is om acht bestaande woningen aan de Gramserweg 1-15 (oneven) en twee woningen aan de Waterlooweg (7 en 9) te slopen en vier extra woningen terug te bouwen. Uiteindelijk zullen er zes eengezinswoningen (waarvan twee koopwoningen), zes seniorenwoningen, en twee starterswoningen worden gerealiseerd. Voor de 14 woningen is een concept-bouwaanvraag ingediend.
Vanwege overschrijding van de bebouwingsgrens is er sprake van strijd met het geldende bestemmingsplan Austerlitz. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om medewerking te verlenen aan het bouwplan met toepassing van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als eerste stap in de planologische procedure wordt inspraak verleend.
Met ingang van 19 september 2001 ligt het (concept-)bouwplan 4 weken ter inzage (tot en met 16 oktober 2001) bij de balie Ruimte in de publiekshal van het gemeentehuis, Slotlaan 20 (voor openingstijden zie colofon onderaan de pagina). Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke inspraakreacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Zeist, postbus 513, 3700 AM Zeist. Mondeling reageren kan ook op tel. (030)6987438.
Op woensdagavond 3 oktober om 19.30 uur wordt er een inspraakavond gehouden in dorpshuis 't Trefpunt, Schooldwarsweg 19 in Austerlitz. Tijdens deze inspraakavond zal een nadere toelichting op het plan worden gegeven.

Geplande ruimingen Algemene Begraafplaats te Zeist

Op de Algemene Begraafplaats te Zeist aan de Woudenbergseweg gaan de huurgraven E 717 t/m 818 op het algemene gedeelte in de periode van 1 november 2001 tot 1 april 2002 geruimd worden. Nabestaanden hebben tot 6 weken na het verschijnen van dit bericht de gelegenheid om in overleg met de beheerder de steen te verwijderen of het stoffelijk overschot te laten herbegraven. De resterende monumenten zullen 6 weken na het verschijnen van dit bericht ter vernietiging worden afgevoerd.

Agenda Commissies

Commissie Ruimte, Kunst en Cultuur

Vergaderdatum : 25 september 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Kamer 2 gemeentehuis
Voorzitter : dhr. Van Ballegooyen

Voorstellen om advies
Commissieplanningen 2001; Ontwerp- bestemmingsplan Het Rond; Ontwerp- bestemmingsplan Het Slot, resultaten inspraak en vooroverleg ex artikel 10 BRO; Aanbieding exploitatie Fornheselaan; Bebouwing locatie Cornelis Vlotlaan.

Ter kennisneming (stukken ter inzage)
Regionaal kwaliteitshandvest

Commissie Verkeer en Vervoer, Milieu c.a.

Vergaderdatum : 26 september 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Kamer 2, gemeentehuis
Voorzitter : De Ligt

Op de agenda o.a. de volgende punten:
Voorstellen om advies
Aanvullende maatregelen handhavingsproject Dichtersbuurt/Patijnpark; Prioriteitenlijst kleine verkeerstechnische aanpassingen; Herinrichting openbare ruimte Den Dolder

Ter kennisneming
Jaarverslagen 2000 van de Zeister corporaties; Regionaal kwaliteitshandvest

Commissie Bestuur, Economische Zaken en Regio

Vergaderdatum : donderdag 27 september 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Kamer 2, gemeentehuis
Voorzitter : Van Delft

Op de agenda o.a. de volgende punten:
Openbare orde en veiligheid

- Ter bespreking:
Jaarverslagen politiesurveillanten 2000 en toezichthouders 2000; Jaarverslag 2000 van HALT Binnensticht.


- Toelichting / stand van zaken
Activiteitenplan politie 2001

Regio/Nutsbedrijven
ter kennisneming
Stukken DB-vergadering BRU d.d. 17 september jl.

Commissie Stadswijkbeheer, Sport, Landschap en Begroting

Vergaderdatum : 1 oktober 2001
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : kamer 2, gemeentehuis
Voorzitter :

Op de agende o.a. de volgende punten:
Voorstellen om advies:
Stads-wijkbeheer; SWZ; RMN; Sport; Accommodaties; Landschap; Financiën; Commissieplanningen 4e kwartaal 2001; Begrotingszaken/toetsing middelenaspect; Aanbieding exploitatie Fornheselaan, herziening 2001 (rv. 90); Vaststelling begrotingswijzigingen (rv. 113)

Ontwikkelingsstukken
Voortgang wijkgericht werken

Ter kennisneming
B. en W.-besluit d.d. 4 september 2001 inzake keuze speelvoorziening 13-18 jaar Zeist Noord; Brief d.d. 21 juli 2001 van de Bewonersvereniging "Hoge Dennen" te Zeist inzake heester-begroeiing Amalia van Solmslaan en Charlotte de Bourbonlaan alsmede antwoordbrief van B&W d.d. 31 juli 2001.

Volledige agenda's met bijbehorende stukken liggen ter inzage in de Publiekshal.

NB: Inspreken gewijzigd
In het kader van het pilotproject Duale Gemeenten is op 9 juli jl. o.a. het spreekrecht als volgt aangepast:

1. Personen, die geen lid zijn, worden in een openbare vergadering van de commissies in de gelegenheid gesteld het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan vermeld. Zij dienen dit minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van de vergadering bij de voorzitter kenbaar te maken.

2. Onmiddellijk voor de behandeling van het betreffende agendapunt stelt de voorzitter degene(n) die van het in lid 1 bedoelde spreekrecht gebruik wenst (wensen) te maken (afzonderlijk) in de gelegen-heid het woord te voeren. Voor de uitoefening van het spreekrecht wordt per persoon maximaal 3 minuten beschikbaar gesteld.

3. Na beraadslaging door de commissie in eerste termijn en voorafgaand aan de beraadslagingen in tweede termijn worden insprekers in de gelegenheid gesteld kort op vragen en/of mededelingen vanuit de commissie te reageren. Hiervoor wordt per persoon maximaal 1 minuut beschikbaar gesteld.
4. De voorzitter is bevoegd van het bepaalde in de leden 1 t/m 3 af te wijken indien dit van belang is voor het goede verloop van de vergadering.

Indien u van dit spreekrecht gebruik wilt maken, kunt u zich uiterlijk twee dagen voor de vergaderdatum melden via tel. 030 6987223.
De raad besloot

Op maandag 17 en dinsdag 18 september jl. vergaderde de Zeister gemeenteraad.

De raad besloot om een bestemmingsplan voor het Harlanterrein aan de Woudenbergseweg (jarenlang in gebruik geweest als proefdierenbedrijf van T.N.O.) voor te breiden. De gemeente wenst op het terrein een onteigeningstitel en een bosbestemming.
Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft subsidie toegekend voor verkeerregelinstallaties op Het Rond in Zeist. De apparatuur is ter bevordering van de doorstroming van het openbaar vervoer. De gemeente heeft besloten om deze kosten vóór te financieren. Met betrekking tot de HSL/A12 vroeg de D66-fractie zich af of in de brief aan de Minister van Verkeer en Waterstaat nu al de voorkeur voor een gesplitste aansluiting op de A12 moet worden uitgesproken. De burgemeester gaf aan dat alles nog open en bespreekbaar is maar dat op deze manier druk kan worden uitgeoefend op de Minister.

Begin 2001 is een start gemaakt met het project De Clomp. Na een drietal overleggen met alle betrokken partijen en nadat al deze partijen hun uitgangspunten en/of visies hebben gepresenteerd, heeft de gemeenteraad tijdens de vergadering haar visie op het gebied De Clomp vastgesteld. De fractie van GroenLinks diende een amendement in waarin zij aangeeft dat de gemeente geen deelnemer aan de planbegeleidingsgroep hoeft te zijn maar dat een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig moet zijn bij de planbegeleidingsgroep ten behoeve van het optimaal faciliteren van deze werkgroep. Wethouder Wim den Heijer gaf aan dat het amendement, ondanks een capaciteitsprobleem, overgenomen is door het college. GroenLinks, PvdA, D66 en BIZ/GZB dienden een amendement in teneinde uit de formulering 'het in principe niet verminderen van groen' de woorden 'in principe' te verwijderen. Den Heijer lichtte toe dat de woorden 'in principe' zijn toegevoegd om een maximale leefbaarheid en veiligheid in het gebied mogelijk te kunnen maken. "Om deze elementen te verbeteren kan het zijn dat er groen sneuvelt", aldus de wethouder. Het college ontraadde het amendement. Het amendement werd uiteindelijk aangenomen. In een stemverklaring gaf de VVD-fractie en de SGP/Christenunie aan vertrouwen te hebben in een zorgvuldige afweging van het college.
De SP stelde de vraag wie het kwaliteitsniveau van het groen bepaald. "Kwaliteit en kwantiteit gaat hand in hand" zo stelde fractievoorzitter De Jong. Volgens de PvdA schept de visie op De Clomp duidelijkheid, echter, het parkeren blijft een onduidelijk element. Ook gaf de fractie aan het besproken 'politiekeurmerk' niet in het voorstel terug te vinden. De wethouder zegde toe het politiekeurmerk alsnog toe te voegen. Verder gaf de wethouder aan dat er over de verdeling van woningen nog niets te zeggen is. "Die discussie komt t.z.t. terug. Het vastgestelde gemeentelijke volkshuisvestingsplan zal daarbij richtinggevend zijn".
Op de agenda stond ook de Subsidiering Stichting Omnium. De SP en BIZ/GZB benadrukte een flexibele omgang van de subsidieverstrekking. D66 betreurde dat er geen geld was weggelegd voor de klussendienst. Fractievoorzitter De Niet van het CDA was van mening dat er verhoudingsgewijs veel geld gaat naar Omnium. Zij vindt dit eerste voortvloeisel uit de 'Kadernota Zorg' zeer redelijk. Wel betreurde De Niet, net als de SP, dat weinig aandacht is besteed aan vrijwilligerswerk.
Wethouder Peter Vermeulen benadrukte in zijn reactie dat er regelmatig zorgvuldig overleg plaatsvindt met de Stichting. "Er vindt een kwalitatieve evaluatie plaats op basis waarvan het beleid kan worden aangepast", aldus de wethouder. Op het voorstel Prestatieafspraken 2001 diende de fractie van GroenLinks een amendement in teneinde in deze periode waarin de woningmarkt alleen maar is verslechterd, de omvang van de kernvoorraad (met name de eengezinswoningen) niet af te laten nemen. Ook de SP maakte zich zorgen over de afname van de voorraad en gaf ook aan preventieve acties wenselijk te vinden bij o.a. schulden en echtscheidingen. De VVD steunde het voorstel maar was wel van mening dat woningaanpassingen de doorstroom van woningen vertraagd. "Scheefgroei vereist flexibiliteit. Stel daarom niet teveel regels op", aldus VVD-raadslid Veenendaal. Het CDA vroeg aandacht voor de starters op de woningmarkt.
Gijs van Brenk, wethouder van o.a. Volkshuisvesting, stelde de fracties gerust met de opmerking dat bij de verschillende individuele herstructureringsprojecten, veel onderdelen nog terugkomen ter advies en besluitvorming. Van Brenk nam het standpunt in dat de woningcorporaties de ruimte moeten hebben en krijgen om investeringen in het kader van het ISV te doen. Van Brenk ontraadde het amendement van Groenlinks.
Toen het amendement in stemming werd gebracht, gaf de SP aan het amendement te steunen maar tegen het voorstel te stemmen. GroenLinks en D66 stemden in maar met de kanttekening tegen de afname van de kernvoorraad te zijn. Daarmee werd het voorstel aangenomen door de gemeenteraad. Ook stond het Faseringsplan GVVP (dat moet worden beschouwd als een uitwerking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan) op de raadsagenda. De VVD-fractie diende in samenwerking met BIZ/GZB en D66 twee moties in. Eén motie had betrekking op de financiering van een studie naar het functioneren van de Arnhemse Bovenweg. De tweede motie had betrekking op de periode waarin het afrondingsproject Wilhelminapark zou plaatsvinden. Door verschuiving naar de periode 2003-2004 zouden de gelden voor 2002 kunnen worden ingezet in Huis ter Heide en de Oranje Nassaulaan. BIZ/GZB gaf te kennen het voorstel niet te ondersteunen. Fractievoorzitter Prikken gaf aan andere projecten meer urgent te vinden. Ook vond Prikken een vooruitblik tot en met 2002 lang genoeg. Ook D66 wilde nog geen beslissing nemen over de fasering in en na 2003. Verschillende fracties uitten hun kritiek op het niet hebben plaatsgevonden van inspraak op dit plan. Het CDA: "Het is terecht dat er geen inspraak heeft plaatsgevonden. Het gemeentebestuur gaat over prioriteiten en uiteraard kunnen de betrokkenen bij de individuele projecten wel meepraten", aldus fractievoorzitter De Niet. Wethouder Gijs van Brenk gaf aan dat destijds een evaluatie over de aanpak van het Wilhelminapark is toegezegd en dat het om die reden ook zal worden uitgevoerd.
De motie aangaande het Wilhelminapark werd met vijf voorstemmers verworpen. De motie over de Arnhemse Bovenweg werd ook met vijf voorstemmers verworpen. Een amendement van D66 aangaande het nog niet beschikbaar hebben van financiële middelen en het ontbreken van samenspraak en inspraak over dit faseringsplan, werd met vier voorstemmers eveneens verworpen.
Uiteindelijk stemden de aanwezige leden van de VVD-fractie tegen het faseringsplan, aangezien zij destijds ook tegen het overkoepelend GVVP hebben gestemd. Ook de aanwezige leden van D66 en BIZ/GZB stemden niet in met het voorstel.

Rond de Gebiedsgerichte aanpak corridor Utrecht-Amersfoort uitte GroenLinks kritiek op het feit dat met betrekking tot de luchtvervuiling door het verkeer op de A28, er na 16 maanden wachten nu "slechts" onderzoek en lobby wordt voorgesteld door het college. "Zeist kan ook zelfstandig actie ondernemen. Het voorstel komt niet tegemoet aan de ernst van de problematiek", aldus fractievoorzitter Claassen. De PvdA gaf aan de realisatie in 2010 een reële tijdsplanning te vinden, maar gaf wel aan dat in de tussentijd en met geringe instrumenten, al iets moet worden gedaan. "De lobby richting Den Haag moet intensiever" gaf raadslid Schenk aan. Het CDA was van mening dat dit voorstel het maximaal haalbare is. "We kunnen geen 80 km-bord op de A28 plaatsen!", aldus mevrouw De Niet. BIZ/GZB sprak waardering uit voor de brede aanpak en studie voor de langere termijn, maar vond dat op korte termijn maatregelen voor de luchtkwaliteit van Zeist noord moeten worden getroffen.
De wethouder antwoordde dat 16 maanden inderdaad een lange periode is maar gaf tevens aan dat de gemeente te maken heeft met een moeilijke materie. Van Brenk gaf aan blij te zijn met het feit dat de samenwerkende gemeenten (De Bilt, Soest en Zeist) op één lijn zitten. Tijdens de stemverklaring gaf GroenLinks aan tegen het voorstel te stemmen "omdat we ook al zelf iets kunnen doen". De VVD stemde voor, D66 tegen, SRG/Christenunie stemde voor, ook het CDA steunt het voorstel, BIZ/GZB stemde steunt en ook de PvdA steunt het voorstel. Wethouder Van Brenk verwierp het voorstel om separaat een brief aan de Minister te sturen: "Hiermee maken we van Zeist juist een eiland. Wel kunnen we een gezamenlijke brief sturen mét Soest en De Bilt! Mocht dit niet lukken, dan kom ik ermee terug in de commissie. Dat zeg ik u toe!". Het voorstel is uiteindelijk aangenomen.

De volgende raadsvergadering staat in het teken van de begroting 2002 en vindt plaats op 29 oktober (vanaf 19.30 uur) en op 31 oktober wordt de vergadering om 14.15 uur hervat.

Parkeermogelijkheden beperkt; kom per fiets!
Prinselijk paar bezoekt Week van het Landschap in Huis ter Heide

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat kroonprins Willem-Alexander en zijn verloofde, mevrouw Máxima Zorreguieta op woensdag 26 september de provincie Utrecht bezoeken. Het bezoek start in Amersfoort waarna het prinselijk paar omstreeks 12.00 uur op de locatie van de Week van het Landschap van het Utrechts Landschap (in de bossen tegenover de ingang van Abrona) in Huis ter Heide bezoekt. Burgemeester Rudi Boekhoven ontvangt het paar.
Het Hart van de Heuvelrug wordt toegelicht aan de hand van 7 grote buitenpanelen. De mier staat symbool voor de strijd voor het Hart van de Heuvelrug en om die reden is een gigantisch mierennest opgesteld. Kinderen, verkleed als mieren, zullen kleine natuurproefjes uitvoeren. Ook wordt een presentatie gegeven in het kader van het thema "Hart van de Heuvelrug" door de directeur van de stichting het Utrechts Landschap, gevolgd door korte presentaties door enkele leden van gedeputeerde staten van Utrecht over het herstel van de ecologische hoofdstructuur en de landinrichting in de provincie Utrecht.

Het terrein waar de Week van het Landschap is georganiseerd is op de dag van het bezoek niet toegankelijk voor publiek. Wel is er de mogelijkheid om een glimp van het paar op te vangen bij de hoofdingang van Abrona/locatie Sterrenberg aan de Amersfoortseweg. Houdt u er wel rekening mee dat de parkeerfaciliteiten zeer beperkt zijn. Er kan uitsluitend worden geparkeerd op de vluchtstrook van de Amersfoortseweg. Om een optimale veiligheid voor het paar en de toeschouwers te garanderen, worden foutparkeerders weggesleept. Wij raden aan om met de fiets te komen.

Omstreeks 12.45 uur vertrekt de Koninklijke bus naar het Revius Lyceum in Doorn. Later op de dag wordt ook een bezoek gebracht aan Wijk bij Duurstede.

Verbetering openbaar vervoer Utrechtse Heuvelrug "In een flits door de spits"

Woensdag 19 september jl. heeft gemeente Zeist samen met Bestuur Regio Utrecht (BRU), de provincie, Connexxion en de gemeenten Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Zeist een samenwerkingsprotocol getekend ter verbetering van het openbaar vervoer op de Utrechtse Heuvelrug. Wethouder Gijs van Brenk, wethouder Verkeer en Vervoer, tekende het protocol namens de gemeente Zeist.

"IN EEN FLITS DOOR DE SPITS", dat is de bedoeling van de maatregelen die de komende jaren worden getroffen om de snelheid en de betrouwbaarheid van het busvervoer in de gemeenten Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Zeist te verbeteren. Het gaat hierbij om een betere doorstroming van de bussen in het drukke autoverkeer (vooral tijdens de spits) en een betrouwbare aansluiting van de bussen op de treinen vanaf het station Driebergen-Zeist richting Den Haag/Rotterdam-Utrecht-Arnhem. Op deze wijze kan het kiezen voor reizen per openbaar vervoer aantrekkelijker worden gemaakt dan reizen per particuliere auto.

De ondertekenaars van het convenant stapten om 14.00 uur in Driebergen in een gereserveerde bus van Connexxion waarna de reis via het betreffende traject naar het gemeentehuis in Zeist voerde. Na een welkomstwoord van Gijs van Brenk en toespraken van gedeputeerde Kok, regiomanager van de busmaatschappij Verkuylen en portefeuillehouder van het BRU Tchernoff kon het convenant worden ondertekend. Vervolgens werd het beeldmerk, behorend bij dit project, onthuld. Vlak voor het vertrek bleek de bus een klein mankement te hebben. Een reservebus kon het gezelschap na enige minuten wachten, alsnog naar het beginpunt van de reis brengen.

Bekendmaking wijziging Legesverordening 1998

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat tijdens de raadsvergadering van 17 september 2001 door de gemeenteraad is vastgesteld de verordening tot tiende wijziging van de legesverordening 1998.

De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van deze bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is het tijdstip dat de algemene maatregel van rijksbestuur, houdende de wijziging van het Besluit paspoortgelden, in werking treedt. De wijziging houdt verband met de wijziging van de tarieven voor reisdocumenten.

Enige belangrijke tarieven in deze verordening zijn: leges inzake

De aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen ( tarief conform vaststelling door Minister van Binnenlandse Zaken):  73,55 (  33,37)
De aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als hiervoor bedoeld: 82,15 ( 37,27)
De aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1979 ( Stb. 468), als Nederlander wordt behandeld 73,55 ( 33,37)

Koninklijke Onderscheidingen

Op 19 september jl. ontving de heer H.E. Portheine (61) een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Rudi Boekhoven.

De heer Portheine wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange inzet bij de Rotterdamse haven en de Nederlandse Spoorwegen.

Op 20 september werd de heer N.A.G. van Rossum (65) onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Als redacteur, vervolgens hoofdredacteur en columnist van het magazine Elsevier heeft de heer Van Rossum o.a. veel bijgedragen aan het publieke debat rond veel ingrijpende maatschappelijke kwesties.

Relatieconcert Vliegbasis Soesterberg

Op donderdag 4 oktober a.s. geeft de Commandant Vliegbasis Soesterberg, Kolonel-vlieger C.J. Lorraine m.m.v. het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht een relatieconcert in hangaar 1 op de vliegbasis Soesterberg. Het wordt een tweeledig programma onder leiding van Johan de Meij. In het eerste deel wordt onder het motto "componist dirigeert eigen werk" onder meer La Quintessenza en Gandalf uit Lord of the Rings uitgevoerd. Het concert begint op 20.00 uur.

Hoogtepunt van dit concert wordt ongetwijfeld De Meij's T-bone Concerto, uitgevoerd door Jörgen van Rijen. Van Rijen geldt als één van de beste trombonisten van Europa. Hij studeerde met een 10 (summa cum laude) af aan het Rotterdams Conservatorium en volgde diverse masterclasses bij grootheden als Michel Becquet. Reeds op 22-jarige leeftijd werd hij eerste trombonist bij het Koninklijke Concertgebouworkest.

Het tweede deel van het programma is een ode aan de Amerikaanse muziek met werken van componisten die zich op het grensvlak van lichte en klassieke muziek bevinden. Onder meer: Candide van Leonard Bernstein, Jurassic Park van John Williams en Central Park van Chick Corea.

Kaarten (maximaal 2 p.p) voor dit concert kunnen tijdens kantooruren uitsluitend telefonisch worden gereserveerd bij Staf Voorlichting Vliegbasis Soesterberg op telefoonnummer 0346-336101 of 0346-336102. De toegangskaarten zullen na opgave van naam en adres gratis worden toezonden.

Verkeersbesluiten

Aan de centrale balie in de Publiekshal liggen de volgende verkeersbesluiten ter inzage gedurende zes weken na deze publicatie.

Het kruispunt van de Kroostweg met Crosestein straat 35 respectievelijk Crosestein straat 40 wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op Crosestein straat 35 respectievelijk Crosestein straat 40 voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Kroostweg) door plaatsing van borden B3 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek. Besluit 01.14696 sub A

Een parkeerverbod wordt ingesteld op de Prinses Margrietlaan (op de noord-westelijke weghelft, over een afstand van 140 meter, gerekend vanaf de aansluiting op de Arnhemse Bovenweg) en op de Anna Paulownalaan (op beide weghelften, over een afstand van 50 meter, gerekend vanaf de aansluiting op de Prinses Margrietlaan) door plaatsing van borden E1 van Bijlage I van het RVV 1990. Besluit 01.14696 sub B

Het kruispunt van het Padvinderslaantje met de Johan Willen Frisolaan wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op de Johan Willen Frisolaan voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op het Padvinderslaantje) door plaatsing van borden B3 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek. Besluit 01.14696 sub C

Het kruispunt van het Padvinderslaantje met de Prins Bernhardlaan respectievelijk Tussen de Dennen wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op de Prins Bernhardlaan respectievelijk Tussen de Dennen voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op het Padvinderslaantje) door plaatsing van borden B3 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek.
Besluit 01.14696 sub D

Het kruispunt van de Thorbeckelaan met het fietspad tussen de Ariënslaan en de Thorbeckelaan wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op genoemd fietspad voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Thorbeckelaan) door plaatsing van borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek.
Besluit 01.14696 sub E

Het kruispunt van de Thorbeckelaan met de Dr. W. Dreeslaan wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op de Dr. W. Dreeslaan voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Thorbeckelaan) door plaatsing van borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek. Besluit 01.14696 sub F

Het kruispunt van de Chopinlaan met het fietspad tussen de Laan van Vollenhove en de Chopinlaan wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op genoemd fietspad voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Chopinlaan) door plaatsing van borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek.
Besluit 01.14696 sub G

Het kruispunt van de Slotlaan met het fietspad tussen de Maurikstraat en de Slotlaan wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op genoemd fietspad voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Slotlaan) door plaatsing van borden B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek. Besluit 01.14696 sub H

Het kruispunt van Het Rond met het parkeerterrein bij Het Rond 1 (zijnde het weggedeelte gelegen tussen de Maurikstraat en de rijbaan van Het Rond) wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op genoemd parkeerterrein voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op Het Rond) door plaatsing van borden B4 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek.
Besluit 01.14696 sub I

Het kruispunt van de Noordweg met de Aalscholverlaan wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op de Aalscholverlaan voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Noordweg) door plaatsing van borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel
1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek.
Besluit 01.14696 sub J

Het kruispunt van de Leeuweriklaan met het fietspad tussen de Waterhoenlaan en de Leeuweriklaan wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op genoemd fietspad voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Leeuweriklaan) door plaatsing van borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek. Besluit 01.14696 sub K

Het kruispunt van de Kwikstaartlaan met de Leeuweriklaan respectievelijk het fietspad tussen de Sniplaan en de Kwikstaartlaan wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op de Leeuweriklaan respectievelijk genoemd fietspad voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Kwikstaartlaan) door plaatsing van borden B3 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek.
Besluit 01.14696 sub L

Het kruispunt van de Paduaweg met het parkeerterrein tussen Paduaweg 1 C en Paduaweg 3 A wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op genoemd parkeerterrein voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Paduaweg) door plaatsing van borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek.
Besluit 01.14696 sub M

Het kruispunt van de Paduaweg met het Paduahof wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op het Paduahof voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Paduaweg) door plaatsing van borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek.
Besluit 01.14696 sub N

Het kruispunt van de Biltseweg met de Vossenlaan wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op de Vossenlaan voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Biltseweg) door plaatsing van borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek.
Besluit 01.14696 sub O

Het kruispunt van de Biltseweg met de Tolhuislaan wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op de Tolhuislaan voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Biltseweg) door plaatsing van borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek.
Besluit 01.14696 sub P

Het kruispunt van de Dennenweg met het fietspad aan de noordzijde van de Spoorlaan wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op genoemd fietspad voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Dennenweg) door plaatsing van borden B3 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek. Besluit 01.14696 sub Q

Het kruispunt van Couwenhoven straat 10 met het fietspad tussen Couwenhoven straat 81 en Couwenhoven straat 10 wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op genoemd fietspad voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op Couwenhoven straat 10) door plaatsing van borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek. Besluit 01.14696 sub R

Het kruispunt van het fiets/bromfietspad onder de Griftlaan (tussen de Filips van Bourgondiëlaan respectievelijk Couwenhoven straat 31 en De Clomp straat 30) met De Clomp straat 30 wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op genoemd fiets/bromfietspad voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op De Clomp straat 30) door plaatsing van borden B3 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek. Besluit 01.14696 sub S

Het kruispunt van het fiets/bromfietspad onder de Griftlaan (tussen De Clomp straat 30 en Filips van Bourgondiëlaan respectievelijk Couwenhoven straat 31) met Filips van Bourgondiëlaan respectievelijk Couwenhoven straat 31 wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op genoemd fiets/bromfietspad voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Filips van Bourgondiëlaan respectievelijk Couwenhoven straat 31) door plaatsing van borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek.
Besluit 01.14696 sub T

Het kruispunt van het fietspad langs de zuidelijke oever van de Biltse Grift met De Clomp wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op De Clomp voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op genoemd fietspad) door plaatsing van borden B3 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek. Besluit 01.14696 sub U

Het kruispunt van de Filips van Bourgondiëlaan met het fietspad langs de zuidelijke oever van de Biltse Grift wordt aangewezen als voorrangskruispunt (met dien verstande dat het verkeer op genoemd fietspad voorrangsondergeschikt is aan het verkeer op de Filips van Bourgondiëlaan) door plaatsing van borden B4, B5 en B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaietanden als bedoeld in artikel 1 onder p. van het RVV 1990 op het wegdek. Besluit 01.14696 sub V

Rechtsmiddelen
Op grond van het bepaalde in de Awb kan tegen elk van deze besluiten door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken (welke termijn aanvangt met de dag, volgende op de dag van deze bekendmaking) bezwaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Zeist (Postbus 513, 3700 AM ZEIST).
Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.
Bezwaarden wordt verzocht, het bezwaarschrift in getypte of geprinte vorm in te dienen.
Daarnaast kan na de indiening van het bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de president van de arrondissementsrechtbank van Utrecht (Postbus 13.023, 3507 LA UTRECHT).
Het griffierecht bedraagt:

- 225,-- voor een natuurlijk persoon;

- 450,-- voor een rechtspersoon.
Na indiening ontvangt de indiener hierover nader bericht van de arrondissementsrechtbank.

Werken aan de weg

Asfalteren kruispunt N237/N238 Huis ter Heide
In opdracht van de provincie Utrecht vinden a.s. weekend 29 sept. t/m
1 oktober wegwerkzaam-heden plaatst op het kruispunt van de provinciale wegen N237 en N238 bij Huis ter Heide, plaatselijk bekend als kruispunt Amersfoortseweg-Dolderseweg/ Zandbergenlaan. De werkzaamheden houden in het verwijderen van oude asfaltlagen en het aanbrengen van nieuw asfalt. Het vernieuwen van het wegdek is noodzakelijk om te voorkomen dat de schade in de bovenste laag asfalt zich voortzet in diepere lagen.

Weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat deze werkzaamheden naar een latere data worden doorgeschoven.

Eind september laatste borstelronde
Uw straat winterschoon!

Begin jaren negentig is men in Nederland afgestapt van het bestrijden van onkruid met gif. Om de straten toch een schoon aangezicht te geven worden de gemeentelijke verhardingen, zoals stoepen en paden, machinaal geborsteld.
Een nadeel van het borstelen is dat de wortels van het onkruid intact blijven en dat bij elke borstelbeurt een soort snoei-effect optreedt. Bij het wegborstelen van het onkruid, zal het onkruid sneller en sterker terugkomen, net als bij het snoeien van bomen en struiken. Ook warm en nat weer draagt bij aan het groeiresultaat van onkruid.

Eind september begint het RMN met de laatste borstelronde van dit jaar. Alle vluchtheuvels, stoepbanden- en tegels worden dan geborsteld. De borstelwerkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Zeist, die tegelijkertijd in de wijk de plantsoenen onderhoud.

Iedereen kan meewerken om zijn/haar wijk schoon de winter in te laten gaan.
Zo kunt u bijvoorbeeld gelijktijdig met het programma van deze najaarsactie uw stoep schoonmaken van moeilijk bereikbaar onkruid en overhangend groen snoeien.

Op plekken waar auto's staan, is het voor de borstelmachine niet mogelijk om de goten en stoepen te reinigen. Mogelijk kunt u uw auto tijdelijk elders parkeren. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Het programma van de borstelploegen vindt u hierbij aangegeven (onder voorbehoud van eventueel oponthoud door weersomstandigheden e.d.)

Datum Wijk
24 september t/m 12 oktober Den Dolder, Huis ter Heide 24 september t/m 12 oktober Kerckenbosch, Austerlitz 24 september t/m 15 oktober Valckenbosch, Wilhelminapark 15 oktober t/m 1 november Centrum
15 oktober t/m 5 november Verzetswijk, Staatsliedenkwartier, Javabuurt 16 oktober t/m 7 november Vollenhove, Burg. Patijnpark 16 oktober t/m 23 november Brugakker, Nijenheim, Crosestein, Vogelwijk, Couwenhoven, De Clomp

2 november t/m 21 november Couwenhoven, Kersbergen, Griffenstein

Deel: ' Inspraak woningen Gramserweg/Waterlooweg Austerlitz in Zeist '
Lees ook