Gemeente Ede

Inspraak zelfstandige projectprocedure (vrijstelling)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben ten behoeve van de verwezenlijking van het woningbouwproject Kernhem Vlek A1 en A2 vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 19, eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het project heeft betrekking op de bouw van woningen en een school alsmede de realisatie van bijbehorende voorzieningen.

Van 19 juli t/m 15 augustus 2001 zullen de volgende stukken ter inzage worden gelegd:


* De notitie Kernhem Vlek A1 en A2

* De bijbehorende kaart, tekeningnummer K00001
* De voorbereidingsnotitie bestemmingsplan Kernhem 2001
* Het matenplan

* De plattegrond bouwnummers

* De bouwvergunningen, waarvoor vrijstelling moet worden verleend
De stukken liggen ter inzage in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Gedurende de termijn van de ter inzage legging worden belanghebbenden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in de gelegenheid gesteld een inspraakreactie naar voren te brengen:

* een schriftelijke inspraakreactie kan worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Ede, Postbus 9024, 6710 HM EDE

* u kunt ook een mondelinge inspraakreactie geven bij de heren Klopstra en/of Rijkse van de gemeente Ede. U kunt hiertoe telefonisch een afspraak maken bij mw. Holtrust of mw. Brekelmans van het secretariaat van het project Kernhem. Het secretariaat is hiervoor s morgens bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur, tel. (0318) 68 01 61.

Op 21 augustus 2001zullen degenen die gedurende de termijn van de ter inzage legging een inspraakreactie naar voren hebben gebracht in de gelegenheid worden gesteld hun inspraakreactie (nader) mondeling toe te lichten. Het aanvangstijdstip van de bijeenkomst is 19.00 uur. Hieromtrent zullen betrokkenen nader worden geïnformeerd.Ede, 18 juli 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Inspraak zelfstandige projectprocedure gemeente Ede '
Lees ook