Gemeente Nieuwegein

Nieuw gemeentelijk beleid voor integratie etnische minderheden (29 oktober)

Negen procent van de inwoners van Nieuwegein in van allochtone afkomst. De laatste jaren werd vastgesteld dat de diversiteit tussen de verschillende bevolkingsgroepen toeneemt. De komende jaren zal die diversiteit alleen maar groter worden. Van duidelijke, vastomlijnde bevolkingsgroepen is geen sprake meer. Reden voor de gemeente Nieuwegein om het allochtonenbeleid daarop aan te passen. Dat beleid staat centraal in de nieuwe nota 'Integratiebeleid Etnische Minderheden' . Op 28 oktober is hiervoor de inspraakprocedure gestart die nog doorloopt tot 10 december.

Centraal in de nota staat de overstap van een specifiek doelgroepenbeleid naar een algemeen beleid gericht op integratie en participatie. Met de term integratiebeleid richt de gemeente zich op de samenleving in haar totaliteit en op de immigrant als individu. De gemeente beschouwt de allochtonen niet meer als één doelgroep.

Kern van het beleid is de bestrijding van ongelijkheid van kansen, zonder dat bij voorbaat groepen worden omschreven die extra aandacht vragen. Het tegengaan van achterstand en sociale uitsluiting staat hierbij centrqaal. Als allochtone (sub)groepen niet aan bod komen binnen het algemeen beleid, dan zijn er specifieke maatregelen mogelijk. De gemeente wil zoveel mogelijk de initiatieven ondersteunen van Nieuwegeinse zelforganisaties van allochtonen, gericht op vergroting van participatie en bestrijding van achterstanden.

De nadruk ligt in de nota op vernieuwing en verheldering van beleidsuitgangspunten van het Nieuwegeins integratiebeleid voor etnische minderheden. Concrete maatregelen en projecten zullen worden uitgewerkt nadat er van gedachten in gewisseld met de betrokkenen. Gezamenlijk zal worden nagedacht over vragen als:


-Hoe willen we het integratiebeleid verder vormgeven?


-Welke prioriteiten stellen we?


-Waar zijn positieve ontwikkelingen waar te nemen?


-Op welke punten moet het anders?

De uitkomsten van de bijeenkomst en de inspraakperiode worden verwerkt in een definitief beleidsplan.

De voorbereiding van de bijeenkomst gebeurt in samenwerking met het Multicultureel Instituut Utrecht en de SKWN. De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 2 december aanstaande om 20.00 uur in het gemeentehuis. De nota is naar alle betrokkenen verstuurd. Overige geïnteresseerden kunnen de nota opvragen bij de afdeling Communicatie van de gemeente.

Deel: ' Inspraakavond Nieuwegein over integratie allochtonen '
Lees ook