Gemeente Nijmegen


Inspraakavond Visveld Noord I (Waalsprong)

Op 11 mei houdt de gemeente een informatie-avond over het ontwerp- bestemmingsplan voor 'Visveld Noord I' in de Waalsprong. De bijeenkomst vindt plaats in Het Witte Huis (Pastoor van Laakstraat 54 te Lent) en begint om 20.00 uur.

'Visveld Noord I' ligt ten noorden van de wijken Visveld/Visveld Oost en maakt deel uit van Stadseiland Lent. In dit plandeel worden in totaal ongeveer 300 woningen gebouwd. Ongeveer 60 van deze woningen worden verhuurd, de rest zijn koopwoningen. De meeste woningen zijn 'grondgebonden', slechts 20% van de woningen wordt gestapeld. De hoogte overschrijdt nergens vier bouwlagen. Langs de Oostsingel worden residenties gebouwd, vergelijkbaar met die in Visveld Oost. De woningen aan de Noordsingel zijn (deels) doorgroeiwoningen. Dit betekent dat de woningen naar behoefte en naar draagkracht door de bewoners uitgebreid kunnen worden, bijvoorbeeld door een achterhuis te bouwen. In deze woningen is kleinschalige bedrijvigheid toegestaan. Dit vergroot de levendigheid van de wijk.

Ontwerp bestemmingsplan en art. 19 procedure parallel Voordat een bestemmingsplan via de voorgeschreven route rechtskracht kan krijgen, is twee tot drie jaren looptijd niet ongebruikelijk. Soms zijn belangen in het spel die vragen om een kortere procedure. Het gemeentebestuur is van mening dat de huidige woningmarktsituatie een snelle realisatie van woningbouw in de Waalsprong vraagt. Voor die gevallen kent de Wet op de Ruimtelijke Ordening de zogenaamde art. 19 procedure. Die procedure duurt circa zes tot negen maanden, waarbij alle belangen worden afgewogen. Het college van burgemeester en wethouders is dan ook voornemens deze procedure voor een gedeelte van het plan te starten.

Registratie belangstellenden
De bijeenkomst van 11 mei is in de eerste plaats bedoeld voor omwonenden en andere belanghebbenden die inspraak willen uitoefenen op het bestemmingsplan.
Voor genteresseerden in een woning in de Waalsprong organiseert de gemeente samen met de projectontwikkelaars in het najaar een aparte bijeenkomst. Belangstellenden voor een koopwoning kunnen zich in laten schrijven bij het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis.

Uw schriftelijke reactie op het bestemmingsplan kunt u tot 3 juni 1999 richten aan:
het college van burgemeester en wethouders Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Het plan ligt vanaf 6 mei ter inzage bij:
* Loket Bouwen en Wonen
Stationsplein 13
ma/vrij 9.00-15.00 uur, do 17.00-19.00 uur


* Bibliotheek Lent
Steltsestraat 1
ma, wo, do 14.00-17.30 uur, do. 18.30-20.30 uur


* Open Huis

Deel: ' Inspraakavond Visveld Noord I (Waalsprong) Nijmegen '
Lees ook