Gemeente Sittard

Zitterd Revi Sited

De aanleiding
Het gebied in de directe omgeving van de Haspelsestraat moet worden aangepast. Dit was voor de gemeente aanleiding om architect Jo Coenen te vragen een totale visie te ontwerpen voor de ontwikkeling van de binnenstad.
Hierbij moest hij rekening houden met de historische waarde en de functie van de binnenstad nu en in de toekomst. De hele reconstructie zal zo'n 12 tot 15 jaar in beslag gaan nemen.

De visie
De totale visie valt uiteen in 5 delen:

1. Nieuwe binnenstad-west
Gekenmerkt door veel groen en nieuw te bouwen kantoorvilla's. De voorgenomen woningbouw aan de Brugstraat is in de visie opgenomen en kan in de toekomst worden uitgebreid.

2. Dobbelsteen
Dit is het gebied rond de Haspelsestraat waarin sociaal-culturele voorzieningen zoals een hotel, cafés en eventueel theatervoorzieningen met muziekschool en bibliotheek kunnen worden opgenomen.

3. Kristallisatiepunt
Ter hoogte van het huidige ziekenhuis is plaats gereserveerd voor een supermarkt en hoogwaardige woonbebouwing. Een plein wordt als draaipunt gebruikt voor voetgangers in alle richtingen en als startpunt om via een passage naar het station te komen.
4. Oude Stad - Den Tempel
In dit gebied wil men woningbouw plaatsen die de Ned. Hervormde Kerk en Museum Den Tempel in de vorm van een kruisgang omsluit. De verbinding tussen Geleenbeek en Keutelbeek sluit aan op de nieuwe stadsgracht.

5. Voor en achter het station
Er wordt nagegaan of het regionale busverkeer kan worden gescheiden van het stadsbusverkeer. Het eerstgenoemde komt dan achter het station.

Plan van aanpak
Om te komen tot een beleidskader laat de gemeente een aantal onderzoeken uitvoeren waarvan resultaten begin april moeten klaarliggen. Onderzocht worden o.a. de sociale en economische gevolgen, de financiele haalbaarheid, het verkeer, water in de binnenstad, cultuur-historische aspecten en mogelijkheden voor subsidies.

De onderzoeksresultaten en het concept-beleidskader zullen van 1 t/m 26 mei ter inzage liggen.
Op 16 mei wordt een afzonderlijke inspraakavond georganiseerd. Definitieve besluitvorming vindt plaats op 6 juni (College B&W), 19 juni (commissie) en 29 juni (Gemeenteraad).

Burgerparticipatie
De gemeente wil alle direct betrokkenen zo vroeg mogelijk zorgvuldig en regelmatig informeren over de ontwikkelingen. Ook wordt iedereen uitgenodigd zijn/haar mening kenbaar te maken.
Er is een externe klankbordgroep samengesteld.
In deze groep zitten vertegenwoordigers van :

monumenten- en welstandcommissie

vastgoedeigenaren in centrum

Stichting Historisch Sittard

Horecaplatform

Milieufederatie

Emancipatieplatform

Kamer van Koophandel

Stichting Ondernemers Binnenstad

VVV

Ambtelijke werkgroep Verkeer

Culturele Raad

Stichting WVS

bewoners binnenstad

zorgsector

Er zijn 3 bijeenkomsten gepland voor de klankbordgroep : 23 maart, 3 mei en 30 mei.

Informatiekanalen

nieuwsbrieven, te verkijgen bij bureau Communicatie tel. 046-4596657

tv-programma's (TV Zitterd)

Maas en Mijn

deze website

informatiepunt bij balie Bouwen en Wonen, tel. 046-4596403

inspraakavond 16 mei (nadere info volgt)© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Deel: ' Inspraakavonden aanpassingen binnenstad gemeente Sittard '
Lees ook