Gemeente Steenbergen


Diverse mededelingen

Inspraak ontwerpstreekplan Noord-Brabant 2002

Met ingang van 3 september 2001 ligt het ontwerpstreekplan Noord-Brabant 2002 met het bijbehorende ontwikkelingsprogramma gedurende vier weken voor een ieder ter inzage. Beide documenten doorlopen een inspraakprocedure conform de Wet op de Ruimtelijke Ordening. U wordt uitgenodigd om binnen de termijn van de tervisielegging schriftelijk uw bedenkingen in te brengen over het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma.

Het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma Op 26 juni 2001 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het ontwerpstreekplan met het bijbehorende ontwikkelingsprogramma vastgesteld, onder de titel Brabant in balans. Het streekplan geeft het ruimtelijk beleid voor Noord-Brabant aan voor de periode tot 2012. Het is onder meer het toetsingskader voor gemeentelijke en regionale ruimtelijke plannen. Het centrale thema van het streekplan is zorgvuldiger ruimtegebruik. In het ontwikkelingsprogramma geeft de provincie een voorzet voor een aantal projecten die zij met anderen wil uitvoeren om tot zorgvuldiger ruimtegebruik in Noord-Brabant te komen. Het programma zal tegelijkertijd met het streekplan definitief worden vastgesteld (voorjaar 2002) en daarna elke twee jaar worden geactualiseerd.

Waar kunt u het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma inzien?
Het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma liggen gedurende bovenstaande periode tijdens de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties:

- de afdeling voorlichting van de gemeenten in de provincie Noord-Brabant;

- de hoofdvestiging van de openbare bibliotheek in de gemeenten in de provincie Noord-Brabant;

- de bibliotheek van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te s-Hertogenbosch.
Tevens kunnen tijdens de genoemde periode de stukken desgevraagd tenminste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten kantooruren worden ingezien.

Hoe kunt u uw reactie geven?
U kunt schriftelijk uw bedenkingen over het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma inbrengen. U dient deze binnen de genoemde termijn te sturen aan:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. Kernteam Streekplan, Postbus 90151, 5200 MC s-Hertogenbosch. Daarnaast stellen Provinciale Staten belanghebbenden en degenen die tijdig bedenkingen hebben ingebracht in de gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp. Hiertoe wordt een hoorzitting gehouden op 29 oktober 2001 in het provinciehuis, Brabantlaan 1 te s-Hertogenbosch. U kunt zich hiervoor schriftelijk of telefonisch aanmelden bij mevrouw A. Kaspers-Verhagen (tel. 073-6808306).

Wat gebeurt er met uw reactie?
U krijgt een bevestiging van de ontvangst van uw reactie. Alle schriftelijke bedenkingen worden opgenomen en beantwoord in een Nota van Zienswijzen. Op grond hiervan wordt zo nodig een voorstel voor wijzigingen op het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma gedaan. Daarna volgt advisering door de Provinciale Planologische Commissie en de Statencommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Land- en Tuinbouw. Tenslotte zullen Provinciale Staten het streekplan en het ontwikkelingsprogramma in februari 2002 vaststellen. Vanaf dat moment treedt het streekplan in werking.

Meer informatie
Om u zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma organiseert de provincie vier regionale informatiebijeenkomsten. U kunt hier tussen 18.30 en 22.00 uur binnen lopen om een informatiemarkt te bezoeken. Op twee momenten per avond wordt een korte algemene presentatie gehouden, te weten om 19.30 en om 21.00 uur. U bent van harte welkom! De regiobijeenkomsten zijn:
Maandag 27 augustus, Hotel Brabant, Heerbaan 4-6, Breda Dinsdag 28 augustus, Hotel Dorint Cocagne, Vestdijk 47, Eindhoven Woensdag 29 augustus, De Blauwe Kei, Stadhuisplein 7, Veghel Donderdag 30 augustus, Mercure Hotel, Heuvelpoort 300, Tilburg

U kunt een gratis brochure met een samenvatting van het ontwerpstreekplan en het ontwikkelingsprogramma opvragen bij het servicecentrum van de provincie Noord-Brabant, telefoon (073) 6812525. Hier kunt u ook een exemplaar van beide documenten bestellen tegen een vergoeding van ¦ 20,-. Alle informatie vindt u bovendien op www.brabant.nl/ruimte.
Voor inlichtingen over de inspraakprocedure kunt u bellen met het Kernteam Streekplan, telefoon (073) 6812671.Wegwerkzaamheden

Vanaf maandag 20 augustus a.s. wordt er gestart met de herstraatwerkzaamheden in de Dorus Rijkersstraat te Dinteloord.

Aanleg fietspad tussen Steenbergen en Kruisland Als onderdeel van de aanleg van het fietspad tussen Steenbergen en Kruisland wordt binnenkort gestart met de werkzaamheden op de Langeweg in de bebouwde kom van Kruisland. De Langeweg wordt hiervoor ter hoogte van de Markt voor doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer tussen Steenbergen en Roosendaal / Oud Gastel wordt met bebording omgeleid.
De werkzaamheden starten vanaf 13 augustus en zullen tot november duren.Verkeersmaatregelen

In verband met het houden van onderstaande activiteiten zijn de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers op: vr 17 aug van 19.00 uur tot 01.00 uur: Zegblokswegje, Doornbosseweg, Boonhil / Brugweg, Goorhoekseweg, Kleine Spellestraat, Brandseweg, Princebosseweg, Heerlsestraat, Dirksdijkje en Grote Spellestraat te Kruisland in verband met het houden van klassementsproeven / snelheidswedstrijden met rallyauto's.
za 18 aug van 08.30 uur tot 15.00 uur: Molenweg, Wildenhoeksestraat en Holderbergsedijk te Kruisland in verband met het houden van klassementsproeven / snelheidswedstrijden met rallyauto's. za 18 aug van 13.00 uur tot 02.00 uur: het gedeelte van de Wenerstraat, gelegen tussen de Oslostraat en Rode Kruisstraat te Nieuw-Vossemeer voor het houden van een barbecue. za 25 aug t/m ma 27 aug Markt, Molenstraat (voor wat betreft het gedeelte gelegen tussen de Markt en de Graaf Engelbrechtstraat) en de Vierlinghstraat te Kruisland in verband met de kermis. Voorts zal een eenrichtingsverkeer worden ingesteld in de Wethouder Swagemakersstraat en in de Eerste Boutweg. Wegomleidingen zullen ter plaatse worden aangegeven.


Tentoonstelling Riky Schellart-van Deursen

Tot en met 15 september is in het stadhuis van Steenbergen een expositie te zien van Riky Schellart-van Deursen. Er zijn een 15-tal aquarellen die gedurende de openingstijden van het stadhuis vrij voor het publiek te bezichtigen zijn.
Riky Schellart-van Deursen is in 1942 geboren in Den Haag en exposeert reeds vanaf 1975, onder andere in Zweden en Roemenië. Haar oeuvre dat op de waarneembare werkelijkheid is gebaseerd, bestaat uit stillevens, bloemen, naakten, dieren, landschappen en portretten die zij veelal in opdracht uitvoert.


Hoorzittingen Commissie Bezwaar- en Beroepschriften

Op woensdag 15 augustus 2001 houdt de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften voor de gemeente Steenbergen een hoorzitting in vergaderkamer 21 van het stadskantoor aan de Westdam 22 te Steenbergen. Op de agenda staan de volgende bezwaarschriften.

Van 09.00 uur tot 09.30 uur
De heer C.J.F.M. Raats tegen het besluit van burgemeester en wethouders om kwekerij L.W. van der Houwen B.V. onder nr. BV 46/2001 bouwvergunning te verlenen voor het realiseren van een tuinbouwkas en wateropslagtanks aan de Zoekweg 6a te Steenbergen.

Van 09.30 uur tot 10.00 uur
Mevrouw R. de Zwaan tegen het besluit van burgemeester en wethouders om Albert Heijn onder nr. BV 366/99 bouwvergunning te verlenen voor het uitbreiden van de supermarkt en het bouwen van 2 appartementen aan de Lindenburghlaan 1 te Steenbergen.

Van 10.00 uur tot 10.30 uur
De heer ing A. Hage tegen het besluit van burgemeester en wethouders om de heer Baartmans onder nr. BV 153/2001 bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een serre op het perceel De Mudde 11 te Steenbergen.

De indieners van de bezwaarschriften maar ook andere belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld zich tijdens deze hoorzitting te doen horen. Het bezwaarschrift en eventuele verdere op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de indieners en andere belanghebbenden vanaf heden ter inzage op het gemeentehuis.
Voor nadere informatie kan men terecht bij de waarnemend secretaris van de commissie.Nieuwe gemeentegids en stadsplattegrond

In deze periode wordt de nieuwe gemeentegids en stadsplattegrond huis-aan-huis verspreid. Mocht u de gids dan wel de plattegrond op 20 augustus onverhoopt nog niet ontvangen hebben, dan kunt u vanaf die datum een gids en plattegrond afhalen bij de receptie in het stadhuis, Kaaistraat 47.

Errata
Helaas zijn een aantal onvolkomenheden aan het licht gekomen in de nieuwe gids.
Op pagina 5 graag aandacht voor het feit dat de hier genoemde telefoonnummers van de huisartsen spoedlijnen betreffen. Deze nummers alleen te bellen in dringende spoedgevallen waarbij de reguliere telefoonnummers van de huisartsenpraktijken, zoals vermeld op pagina 51 van de gids, bezet zijn. Wij verwijzen u verder naar de richtlijnen zoals deze door de diverse huisartsenpraktijken worden gehanteerd.

Openbare vergaderingen

Commissie Openbare Werken ma 13 augustus

Agendapunten o.a.:

* krediet bouwrijp maken en verkoop grond ten behoeve van tankstation Vlamings.

Commissie Welzijn / EZ di 14 augustus

Agendapunten o.a.:

* wijziging Deeltaxisysteem

* verstrekking (categoriale) bijzondere bijstand
* aanpassing verordening leerlingenvervoer
* garantiesubsidie fiets-veerverbinding Steenbergen - Oude Tonge
Commissie ABZ/M wo 15 augustus

Agendapunten o.a.:

* bezetting afdeling Facilitaire Zaken / automatisering
* vervanging netwerkserver en intensivering gebruik GemNet / Internet

* vervanging UNIX-systeem HP9000 D350

* jaarrekening 2000 algemene dienst en grondbedrijf
Commissie VROM do 16 augustus

Agendapunten o.a.:

* voornemen van het rijk, om het terrein met daarin de restanten van het slot Padmos, te beschermen als archeologisch monument
* afwijzen planschadeclaim van de heer Vegter, in verband met het bouwplan De Waterlinie

* verkoop grond aan Vlamings Beheer BV ten behoeve van de vestiging van een Shell-station aan de Steenbergseweg te Dinteloord
* programma bodemsanering 2001

* vaststelling bestemmingsplan Kom Nieuw-Vossemeer, herziening Schoolstraat.

Raadsvergadering: do 30 augustus

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). In deze openbare vergaderingen mag iedereen, met vooraf verkregen toestemming aan het begin van de vergadering, het woord voeren.
Op de gemeentelijke teletekstpagina's van TV-Gazet (pagina 213) wordt de agenda van de raadsvergadering vermeld. De onderwerpen liggen ook ter inzage bij de receptie in het stadhuis.


Evenementen

do 9 aug t/m za 11 aug: Muza-feesten Dinteloord. Info tel 524712. vr 17 van 19.00 uur tot 01.00 uur en za 18 aug van 08.30 uur tot 15.00 uur: autorally Kruisland en omgeving. Info tel (076) 5140020. za 25 aug t/m ma 27 aug: kermis Kruisland.


Laatste aanpassing uitgevoerd op: maandag 13 augustus 2001 .

Deel: ' Inspraakprocedure ontwerpstreekplan Noord-Brabant 2002 '
Lees ook