Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO043
Datum: 23 februari 1999

Inspraakverslag reconstructie Westlandseweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het eindverslag van de inspraakprocedure rondom de reconstructieplannen voor de Westlandseweg in Maassluis. De plannen hebben in de periode van 17 december 1998 tot 25 januari 1999 ter inzage gelegen en gedurende die termijn heeft iedereen zijn of haar mening kunnen geven. Ook is er een expositie in het stadhuis geweest en op 11 januari is een hoorzitting over dit onderwerp gehouden.

Vier mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze mondeling in te dienen, er zijn 17 schriftelijke reacties gegeven en enkele tientallen mensen hebben de hoorzitting bezocht. Al deze inspraakreacties zijn gebundeld in het inspraakverslag.

In het verslag wordt onder andere ingegaan op de verschillende meningen die naar voren zijn gebracht. Zoals de problematiek van de verkeersveiligheid van de Westlandseweg zich in twee delen laat splitsen -ten westen en ten oosten van het kruispunt Uiverlaan- zo is het merendeel van de inspraakreacties ook verdeeld. De voorgestelde maatregelen ten oosten van de Uiverlaan, de aanpassing van het kruispunt Mozartlaan en de aanleg van een minirotonde bij het kruispunt Wagenstraat, stuiten op weinig weerstand bij de insprekers. Dat ligt echter anders bij de voorstellen voor de reconstructie van de Westlandseweg ten westen van de Uiverlaan. Het collegevoorstel omvat de reconstructie van het kruispunt Uiverlaan met de aanleg van een verkeersinstallatie, het versmallen van de wegvakken van 2x2 naar één rijstrook per rijrichting en de aanleg van minirotondes op de kruispunten Nachtegaallaan, Kwartellaan en Dr. Jan Schoutenlaan. Verschillende insprekers brengen bezwaren naar voren tegen de voorgestelde wegversmalling en zijn bang voor oponthoud. Onderzoeken hebben echter uitgewezen dat de capaciteit van dit deel van de Westlandseweg na de versmalling en de aanleg van minirotondes voldoende is om het verkeer ook in de toekomst, met de groei van het autoverkeer, op een goede manier af te wikkelen. Het college heeft dan ook besloten het voorstel voor de reconstructie van de Westlandseweg niet aan te passen.
Wel zal in de nadere uitwerking van de plannen rekening worden gehouden met reacties die meer over technische details gaan, bijvoorbeeld de formaten van de rotondes in verhouding tot het vrachtverkeer en dergelijke.

Raadscommissie op 2 maart
Het eindverslag van de inspraakprocedure en het voorstel om de plannen voor de reconstructie van de Westlandseweg niet te wijzigen naar aanleiding van de inspraakreacties, zullen worden behandeld in de openbare vergadering van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling op dinsdag 2 maart 1999. Deze vergadering wordt gehouden in de Burgerzaal van het stadhuis en begint om 19.30 uur. Het inspraakverslag wordt bovendien toegestuurd naar iedereen die een inspraakreactie heeft ingediend en wordt in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis ter inzage gelegd voor de overige belangstellenden.

Laatste wijziging: 23 February 1999

Deel: ' Inspraakverslag reconstructie Westlandseweg Maassluis '
Lees ook