Provincie Groningen


Groningen, 8 januari 1999 Persbericht nr. 3

Begeleidingscommissie kavelruil Oldambt geinstalleerd

Vandaag is door de gedeputeerden J.van Dijk en R.Jansen een "begeleidings-commissie kavelruil Oldambt" ingesteld. Door de instelling van deze commissie wordt in nauw overleg met de landbouwers de agrarische structuur in het gebied aangepast in samengang met de realisering van de Blauwe Stad. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de NLTO om begeleidende maatregelen voor de landbouwers die grond moeten verkopen voor de Blauwe Stad. De begelei-dingscommissie bestaat uit een drietal leden die zijn voorgesteld door de landbouwers uit het gebied. Het betreft de heren W.E. Huisman (voorzitter), H.J.M. Steentjes en H.H. ten Have.

Een aantal landbouwbedrijven in de omgeving van de Blauwe Stad ondervindt nadelen van de Blauwe Stad in de bedrijfsstructuur, zoals bedrijven die de helft van hun grond overhouden. De bedoeling van de kavelruilen is om de agrarische structuur al zoveel mogelijk op voorhand aan te passen.

Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) verzorgt voor het Projectbureau Blauwe Stad de aankoop van gronden. BBL koopt ook gronden aan buiten de Blauwe Stad. In dat verband wordt gesproken over een grondpot. Deze gronden kunnen uitgeruild worden tegen gronden binnen de Blauwe Stad. Op die manier kan de agrarische structuur worden aangepast in samenhang met de realisering van de Blauwe Stad.

De kavelruilen zijn voor alle betrokkenen vrijwillig. Het initiatief kan van één van de betrokken deelnemers komen. Om een kavelruil op te zetten kan de hulp worden ingeroepen van een kavelruilcoordinator van de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Voor dit gebied is dat de heer G. Huisman uit Blijham.

De provincie bereidt een subsidieregeling voor om kavelruilen rond de Blauwe Stad te ondersteunen. De bedoeling is dan om subsidie te verlenen op zogenaamde kavelaanvaardingswerken die nodig zijn om kavelruilen te realiseren. Kavelaanvaardingswerken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het aanleggen of opruimen van toegangsdammen, inzaaien van gras, aanbrengen van rasters of het dempen van een sloot. Subsidiering van werken vindt alleen plaats bij kavelruilen die een bijdrage leveren aan de aanpassing van de agrarische structuur en/of aan het vrijmaken van grond voor de Blauwe Stad of de daaraan grenzende Ecologische Hoofdstructuur.

Een belangrijke taak van de begeleidingscommissie is het stimuleren van het proces van kavelruil in het gebied rond de Blauwe stad. Daarnaast is het de bedoeling dat de commissie adviseert over criteria en prioriteiten bij het inzetten van de grondpot en van kavelaanvaardingswerken. Ook zal de commissie een rol vervullen bij het toetsen van kavelruilvoorstellen aan deze uitgangspunten. De Dienst Landelijk Gebied voert het secretariaat van de begeleidingscommissie.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling Bestuurscontacten, tel. 050 3164129

Zoekwoorden:

Deel: ' Installatie begeleidingscommissie kavelruil Oldambt '
Lees ook