Ministerie van Financien

Titel: INSTALLATIE DESKUNDIGENGROEP VERSLAGGEVING VERZEKERAARS

Persberichtnr.

99/279

Den Haag

25 november 1999

Installatie deskundigenGroep verslaggeving VerzekerAARS

Op het Ministerie van Financiën in Den Haag is vandaag de deskundigengroep verslaggeving verzekeringsbedrijven geïnstalleerd. Dit is gebeurd door Thesaurier-generaal J.W. Oosterwijk.

In de nota Financiële verslaggeving door verzekeringsmaatschappijen die op 20 april jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd, is toegezegd dat een kleine werkgroep van deskundigen zal worden samengesteld, die wordt uitgenodigd zo concreet mogelijke aanbevelingen te formuleren voor zowel de verzekeringsbedrijven, de toezichthouder als de wetgever, gebaseerd op de in de nota geschetste oplossingsrichting voor specifieke waarderingsgrondslagen en verslaggevingsvraagstukken van verzekeringsbedrijven in het algemeen.

De door verzekeraars toegepaste waarderingsgrondslagen vertonen een grote mate van diversiteit. Dit bemoeilijkt de onderlinge vergelijkbaarheid van resultaten. Een grotere vergelijkbaarheid draagt ertoe bij dat consumenten en beleggers zich een beter oordeel kunnen vormen over de financiële positie van een verzekeraar.

Transparantie van verslaggeving is een voorwaarde voor goed functionerende financiële markten.

De deskundigengroep staat onder voorzitterschap van prof. dr. L. Traas, emeritus hoogleraar verslaggevingsvraagstukken van de VU Amsterdam. De leden zijn prof. dr. A. Oosenbrug RA AAG,

drs. J.W. Schoen RA, mr. W. Badon Ghijben en J. van der Plas RA.

Deel: ' Installatie deskundigenGroep verslaggeving Verzekeraars '
Lees ook