Gemeente Coevorden

Persbericht 13- 03- 2000

22 MAART INSTALLATIE JONGERENPLATFORM IN COEVORDEN

De gemeente Coevorden wil jongeren betrekken bij wat er in de gemeente gebeurt. Jongeren worden een steeds belangrijker groep in onze samenleving. De jongeren van nu zullen straks immers de samenleving vormgeven. Via een pas opgericht jongerenplatform krijgt de jeugd in de gemeente een stem de ontwikkeling van beleid. Op woensdag 22 maart wordt het jongerenplatform Coevorden officieel geïnstalleerd. De installatie door wethouder J.H.F. Bos vindt plaats in het kasteel in Coevorden en begint om 19.30 uur. Het nieuwe jongerenplatform bestaat uit 15 leden, afkomstig uit de hele gemeente.

Een belangrijk onderwerp in het beleidsplan van de gemeente Coevorden 1998-2002 is het actief betrekken van verschillende doelgroepen. Het gemeentebestuur vindt dat allerlei doelgroepen (ouderen, jongeren, mensen met een uitkering etc.) in een vroeg stadium en structureel betrokken moeten worden bij de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke plannen. Op die manier ontstaat immers beleid dat aansluit bij de wensen en ideeën van de inwoners van de gemeente.

Taken
Om jongeren meer bij de gemeentelijke plannen te betrekken is gekozen voor het instellen van een jongerenplatform. Dit platform is de officiële gesprekspartner van de gemeente als het gaat om de inbreng van het hoofdstukje 'jongeren' aan plannen. Te denken valt dan aan zaken als sport, volksgezondheid en ruimtelijke ordening. Wat betekenen zulke plannen voor de jeugd? Via het jongerenplatform wordt hiermee in het vervolg rekening gehouden.

De jongeren worden dus betrokken wanneer er onderwerpen aan de orde zijn die hen raken. Maar ook is het de bedoeling dat het platform contacten onderhoudt met (de verschillende groepen) jongeren in de gemeente en instanties die zich bezighouden met jeugd en jongeren. Via het platform kan de gemeente vernemen wat er leeft bij de jongeren en op welke manier daarop ingespeeld kan worden. De gemeente kan op haar beurt ook zaken voorleggen aan het platform om te kijken hoe jongeren er tegenaan kijken.

2 keer per jaar
Belangrijk is dat in het platform jongeren zitten uit het hele grondgebied van de gemeente en uit verschillende lagen van de samenleving. In de gemeente wonen ruim 4.800 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. In het platform zitten 15 jongeren. Het is de bedoeling dat ze minstens twee keer per jaar bij elkaar komen. Daarnaast kunnen ze tussendoor ook benaderd worden.
Het jongerenplatform wordt op woensdag 22 maart door wethouder Bos geïnstalleerd. Dit gebeurt om 19.30 uur in het Kasteel in Coevorden. Na het installeren van de leden wordt een discussie gehouden en worden twee culturele acts opgevoerd.Coevorden, 13 maart 2000.

Deel: ' Installatie jongerenplatform in Coevorden '
Lees ook