expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

uitnodiging

Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de redacties

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3707911
Fax (070) 3707937
Telex 34554 mvj nl

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Onderdeel Directie Voorlichting

Contactpersoon Lars Poppes

Doorkiesnummer(s) (070) 370 6126

Datum 28 januari 1999
Ons kenmerk 744028/DV/99
Onderwerp installatie Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat

Dit is een gezamenlijke uitnodiging van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Op 4 februari a.s. vindt de installatie van het Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat plaats in café Danzig aan de Lange Houtstraat, hoek Casuariestraat in
Den Haag. Het platform wordt geïnstalleerd door de ministers Korthals van Justitie en Peper van BZK.

Minister-president Kok heeft de vorming van het platform aangekondigd op
2 november vorig jaar tijdens het slotdebat van de lokale debattenreeks over geweld op straat in Leeuwarden. Voorzitter van het platform wordt burgemeester Deetman van Den Haag, daarnaast bestaat het uit leden van diverse (maatschappelijke) sectoren waaronder politie, Openbaar Ministerie, gemeenten (VNG), horeca, onderwijs, jongeren, verkeer, wetenschap, media, slachtofferhulp, hulpverlening, sport, pedagogiek, familie van slachtoffers, kerk en etnische minderheden.

Taken van het platform zijn:
. het stimuleren van een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om de cultuur van afzijdigheid in de samenleving te doorbreken en het geweld in te dammen;
. het stimuleren van kennis- en ervaringsuitwisseling op het terrein van het voorkomen en bestrijden van geweld op straat; . het tot stand brengen en uitdragen van een anti-geweldscode; . het bijdragen aan een effectieve preventie en rechtshandhaving met betrekking tot geweld op straat door middel van advisering van het kabinet, andere overheden, maatschappelijke instellingen, bedrijfsleven en burgers.

Programma:


11.00 uur Ontvangst

11.30 uur Speech minister van BZK

11.45 uur Speech minister van Justitie
12.00 uur Installatie commissie, gevolgd door ondertekening
12.05 uur Onthulling logo en speech voorzitter Landelijk

Platform Tegen Geweld op Straat
12.20 uur Gelegenheid voor media vragen te stellen aan de voorzitter en daarna mogelijkheid tot aparte interviews en benaderen leden platform
ca. 12.45 uur Slot

Graag nodig ik u mede namens mijn collega van het ministerie van BZK uit om de installatie bij te wonen. Geïnteresseerden wordt verzocht zich aan te melden bij het secretariaat van de Directie Voorlichting van het ministerie van Justitie, telefoon: 070 370 7345.

Hoogachtend,

mr.drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond
Directeur Voorlichting

Deel: ' Installatie Landelijk Platform Tegen Geweld op Straat '
Lees ook