PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER LUC VAN DEN BRANDE

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

21 mei 1999

PLECHTIGE INSTALLATIE VAN DE RAAD VAN BEHEER VAN HET VLAAMS INSTITUUT VOOR DE

ZEE

Op 2 april 1999 werd de v.z.w. 'Vlaams Instituut van de Zee', afgekort 'VLIZ', opgericht door de vertegenwoordigers van de stichtende leden: de administratie Wetenschap en Innovatie van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, de provincie West- Vlaanderen en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Hiermede is tegemoet gekomen aan de beslissing van de Vlaamse regering van 19 december 1998 om, op voorstel van minister-president Luc Van den Brande, over te gaan tot de oprichting van een 'Vlaams Instituut van de Zee'. Op 18 mei 1999 jl. heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan de samenstelling van de Raad van Beheer alsmede aan de ontwerp beheersovereenkomst.

OP ZATERDAG 22 MEI 1999 -OM10U30- zal tijdens een academische zitting in Koninklijke Villa te Oostende, de plechtige installatie van de raad van beheer van het Vlaams Instituut voor de Zee plaatsvinden. De heer Paul Breyne, gouverneur van provincie West-Vlaanderen, treedt op als voorzitter. De raad van beheer bestaat uit 14 leden, voorgesteld vanuit de actoren die vanuit hun beroepsactiviteiten al dan niet rechtstreeks betrokken zijn met de zee en/of het wetenschappelijk onderzoek. De leden van de raad van beheer zijn, naast gouverneur Paul Breyne als voorzitter: Prof. Jean Berlamont, gewoon hoogleraar K.U.Leuven; Christine Claus, IWT, Directeur- generaal; André De Raes, GOM West-Vlaanderen; Veerle Lories, Administratie Wetenschap en Innovatie, afdelingshoofd; Liliane Dewulf, Hogeschool Oostende, docente economie; Paul Gerard, Haven Oostende A.G., directeur; Prof. Patric Jacobs, Renard Center for Marine Geology, Universiteit Gent; dr. Jean Lanckneus, MAGELAS, consultant Mariene Geologie; Bart Schiltz, voorzitter Rederscentrale; Jan Strubbe, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Directeur-generaal; Prof. Magda Vincx, hoogleraar Universiteit Gent, sectie Mariene Biologie; Marie-Claire Van der Stichele-De Jaegere, gedeputeerde van de provincie West- Vlaanderen; Fernand Peuteman, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen. Mevrouw Marie-Claire Van de Velde en de heer Eddy Pannecoucke zijn aangeduid als regeringscommissarrissen.

De oprichting van dit Vlaams Instituut voor de Zee sluit aan bij een aantal initiatieven die de Vlaamse regering ondernam in het kader van het Internationaal Jaar van de Oceaan (1998) met als centraal thema: "Het behoeden van de zeeën en oceanen voor de toekomstige generaties". Zo werd op de EXPO'98 in Lissabon door minister-president Luc Van den Brande 'Het Charter van de Oceaan' ondertekend en werd een loodschip omgedoopt tot de "Zeeleeuw". Het schip zal multifunctioneel worden ingezet voor het ondersteunen van het zeewetenschappelijk onderzoek.

Het Vlaams Instituut voor de Zee zal over een grote autonomie beschikken en kan rekenen op een structurele basisfinanciering vanuit de Vlaamse gemeenschap en vanuit de provincie West- Vlaanderen. De overheden zullen de werking van het instituut opvolgen op basis van een beheersovereenkomst, waarin de inbreng van alle betrokken actoren vanuit de wetenschappelijke wereld en vanuit overheidszijde is opgenomen.

Deel: ' Installatie raad van beheer Vlaams Instituut voor de Zee '
Lees ook