Provincie Zuid-Holland

Persbericht

19-07-2002
Installatie van de stuurgroep driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda

Op 18 juli is de stuurgroep Driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda geïnstalleerd op het provinciehuis. De stuurgroep stelde het Plan van Aanpak vast. In dit plan staat beschreven op welke wijze samengewerkt wordt en wat de planning is. Voorzitter van de stuurgroep is gedeputeerde Marcel Vissers. De provincie Zuid-Holland heeft de projectleiding voor de Driehoek. Het project Driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda moet leiden tot een inrichtingsvisie. De planning is om in november overeenstemming te bereiken over de uitgangspunten. In 2004 zal dit vervolgens uitmonden in een ontwikkelingsplan.

In deze stuurgroep zijn 23 organisaties vertegenwoordigd. Dit zijn de gemeenten Gouda, Nieuwerkerk aan den IJssel, Waddinxveen, Moordrecht, Zevenhuizen Moerkappelle, Zoetermeer, Rotterdam, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek, Bleiswijk, de stadsregio Rotterdam, het stadsgewest Haaglanden, het Hoogheemraadschap Schieland, het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH), de samenwerkende Kamers van Koophandel Rotterdam en Haaglanden, ConSept (de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties), WLTO, alsook de ministeries van VROM, EZ, VenW en LNV.

Het streven is om voor dit gebied de juiste afstemming te realiseren tussen wonen, werken, glastuinbouw, infrastructuur, bedrijvigheid, water en natuur. Deze ontwikkeling is een direct gevolg van het uitkomen van de Planologische Kern beslissing (PKB) deel 3 van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en de gemaakte afspraken in het Procesconvenant Landsdeel West. De Driehoek is samen met Almere benoemd tot de ontwikkelingsopgave van de Deltametropool.

noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Borgers van de afdeling Communicatie 070 4416576 / 06 22789280

Deel: ' Installatie van de stuurgroep driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda '
Lees ook