Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Persbericht Ministerraad
13 juli 2001

INSTELLING COMMISSIE DIERGEZONHEID EN RIOOLOVERSTORTEN

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat ingestemd met de instelling van de Commissie Diergezondheid en Riooloverstorten. Aanleiding is de problematiek van de riooloverstorten in sloten waar veedrenking plaatsvindt. In een aantal situaties in Nederland is het overleg tussen veehouders, waterschappen en gemeenten hierover vastgelopen. Onderwerp van discussie zijn vermeende gezondheidsrisico's voor het vee in verband met de kwaliteit van het slootwater. De meningen over de oorzaak van het probleem, mogelijke effecten en oplossingsrichtingen lopen uiteen.

De taak van de commissie is een aantal te selecteren conflicten zo mogelijk vlot te trekken. Verder zal de commissie een advies opstellen over de wijze waarop deze situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. De leden van de commissie zijn deskundigen op het gebied van regionaal waterbeheer, rioleringsbeheer, bestuurlijke verhoudingen tussen rijk, gemeenten en waterschappen en veterinaire deskundigheid. De commissie is voor de duur van een jaar ingesteld.

RVD, 13.07.2001
Deel: ' Instelling commissie diergezondheid en riooloverstorten '
Lees ook