expostbus51


Ministerie AZ

MINISTERRAAD: Commissie Toekomst Overheids.......

Ministerie van Algemene Zaken
Persbericht Ministerraad

19 februari 1999

INSTELLING COMMISSIE TOEKOMST OVERHEIDSCOMMUNICATIE

De ministerraad heeft ingestemd met het instellen van een Commissie Toekomst Overheidscommunicatie. De commissie moet -op basis van onderzoek- een visie op overheidscommunicatie ontwikkelen voor de komende 10 jaar. Voorts moet zij aanbevelingen formuleren voor een effectieve en efficiënte overheidscommunicatie. Daarbij zou in het bijzonder aandacht moeten worden besteed aan interdepartementale samenwerking en aan de gemeenschappelijke infrastructuur op het terrein van overheidscommunicatie.
De bevindingen van de commissie zouden in het najaar van 1999 beschikbaar moeten komen.

REGEERAKKOORD

Het regeerakkoord vermeldt dat de toegankelijkheid van overheidsinformatie
(in het bijzonder wet- en regelgeving), onder meer door toepassing van nieuwe technologieën zoals Internet, dient te worden bevorderd tegen zo beperkt mogelijke kosten. Het is niet alleen van belang, dat alle doelgroepen van overheidsvoorlichting tot zoveel mogelijk overheidsinformatie toegang hebben, maar ook dat maatwerk kan worden geleverd om met bepaalde boodschappen specifieke doelgroepen te bereiken. Onderzoek naar de organisatie en de inzet van middelen en nieuwe instrumenten, moet leiden tot een vergroting van de effectiviteit van de overheidsvoorlichting en tot betere toegankelijkheid van overheidsinformatie.

ONDERZOEK

De organisatie en coördinatie van de overheidsvoorlichting, belangrijk bij het waarborgen van de eenheid en effectiviteit van beleid, wordt complexer. Om te bereiken, dat de rijksoverheid ook in de komende jaren voldoende is toegerust om deze taak naar behoren te kunnen vervullen, is nader onderzoek nodig. Het kabinet heeft hiermee ingestemd op advies van de Voorlichtingsraad (VoRa).

BREDE BEZINNING

Het kabinet is van mening dat een brede bezinning wenselijk is. Overheidsvoorlichting en -communicatie zijn al geruime tijd sterk in beweging. Er zijn nieuwe inzichten over de organisatie, werkwijze en positie van de (centrale) overheid. Daarnaast is er sprake van een toegenomen belang van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Samen met ingrijpende veranderingen in het medialandschap en de ontwikkelingen over de rol en het (informatie)gedrag van de burger vormen die elementen de basis voor de instelling van een onderzoekscommissie die het kabinet zou moeten adviseren.

RVD, 19.02.99


19 feb 99 17:15

Deel: ' Instelling commissie toekomst overheidscommunicatie '
Lees ook