Ministerie van Justitie

10.10.01

Instelling Nederlands-Marokkaanse dialooggroep jeugdcriminaliteit

Er komt een Nederlands-Marokkaanse dialooggroep jeugdcriminaliteit. Deze deskundigen kunnen provinciale en lokale overheden en instellingen adviseren over het beleid ten aanzien van de Marokkaanse jongeren. Het betreft een gezamenlijk initiatief van de Marokkaanse gemeenschap en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit voorstel heeft staatssecretaris Kalsbeek van Justitie vanochtend bekend gemaakt op de werkconferentie 'Tussen denken en doen' te Den Haag.

Om de integratie van Marokkanen in Nederland in goede banen te leiden zal er een alliantie moeten zijn tussen de Marokkaanse gemeenschap en het openbaar bestuur. Door het instellen van een dialooggroep wordt het mogelijk structureel de krachten te bundelen. De dialooggroep schenkt aandacht aan landelijke, provinciale en lokale situaties en ontwikkelingen. Dit houdt in dat de dialooggroep ad hoc adviseert over het beleid ten aanzien van Marokkaanse jongeren, bijvoorbeeld in het geval van ontstane spanningen tussen de (lokale) overheid en (een deel van) de Marokkaanse gemeenschap. Zij kunnen in die gevallen fungeren als aanspreekpunt voor lokale initiatieven. Daarnaast kan de dialooggroep de betrokken bewindspersonen gevraagd en ongevraagd advies geven over het beleid van de rijksoverheid.

Staatssecretaris Kalsbeek stelt in haar speech dat de instelling van een dialooggroep goed past in de nota die volgend voorjaar zal verschijnen over de jeugdcriminaliteit. De bewindsvrouw stelt dat het overleg 'een mogelijkheid is om de versterking van de aanpak jeugdcriminaliteit te realiseren'.

Het is het voornemen om de dialooggroep te laten bestaan uit ongeveer 10 (autochtone en allochtone) leden die kennis, inzicht en affiniteit hebben met de problematiek van de verschillende Marokkaanse jeugdgroepen. De dialooggroep zal worden ingesteld door de staatssecretaris Kalsbeek van Justitie en minister Van Boxtel van Grote Steden- en Integratiebeleid.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 10-10-2001

Deel: ' Instelling Ned.- Marokkaanse dialooggroep jeugdcriminaliteit '
Lees ook