MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


14-01-1999

Instroom WAO beperken via aanpak in eerste ziektejaar

Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft met zijn nota over de WAO een goede aanzet tot een beperking van de instroom in de WAO. Door het aanscherpen van keuring/herkeuring wordt de oplossing voor de WAO-problematiek echter vooral gezocht bij aanvang van de WAO-periode. MKB-Nederland onderschrijft de aanscherping van de keuringen, maar een substantiëlere terugdinging van de instroom in de WAO dient in het ziektejaar voorafgaand aan de WAO-periode plaats te vinden. Dit kan ondermeer door een stringentere begeleiding van de zieke werknemer en betere afstemming tussen arbo- en uvi-arts. Dit vermindert toekomstige instroom in de WAO. MKB-Nederland stelt dit met het oog op de discussie morgen in het kabinet over de nota van de staatssecretaris terzake beperking van de WAO-instroom.

Preventief

Een preventief beleid, waarbij werknemers zo mogelijk al in het eerste ziektejaar worden gereïntegreerd, zal de instroom in de WAO daadwerkelijk doen afnemen. De reïntegratie in het eerste ziektejaar kan volgens MKB-Nederland worden gestimuleerd als arbodiensten ook instrumenten ontwikkelen om langdurig ziekteverzuim (vanaf twee maanden) te voorkomen en terug te dringen. Tot nu toe zijn zij vooral in staat om kort ziekteverzuim aan te pakken. Voor de aanpak van het langdurend verzuim is een samenhangende aanpak met uitvoeringsinstellingen (uvi´s) noodzakelijk. Nu werken de arbodiensten en de uvi´s veelal langs elkaar heen, terwijl de uvi´s het recht moeten krijgen om al in een eerder stadium bij de begeleiding van de zieke werknemer betrokken te worden. Afstemming tussen arbo-arts en uvi-arts is hierbij van essentieel belang. Ten aanzien van werknemers met psychische klachten, is het volgens MKB-Nederland van belang dat deze mensen voorwaardelijk in de WAO terecht komen. Met name bij deze mensen zal een frequente keuring moeten plaatsvinden om te bekijken of zij zo snel mogelijk weer terug kunnen keren in het arbeidsproces.
MKB-Nederland blijft bovendien van mening dat de eigen-risicoperiode voor werkgevers moet worden verkort. Dit omdat veel langdurig verzuim geen oorzaak kent vanuit de arbeidsomstandigheden en het bedrijfsbeleid en ook de mogelijkheid van beïnvloeding van langdurig verzuim door werkgevers gering is.

Overigens is MKB-Nederland ten aanzien van de WAO-uitkeringen, vooralsnog tegen een ingreep in de hoogte en duur van de WAO-uitkering. Hierdoor zal het zwart werken en bijklussen weer toenemen en daarvan ondervindt het mkb als eerste last. MKB-Nederland is dan ook van mening dat generieke maatregelen om de WAO-uitstroom te bevorderen niet effectief zijn. Bijna een kwart van de WAO-instroom komt uit de zorgsector, terwijl de problemen in het mkb veel minder groot zijn. Er moet daarom nader onderzoek plaatsvinden naar de achtergronden van de instroom in de WAO, de sectoren waarin het plaatsvindt en de categorieën die het betreft. Op basis hiervan moet specifiek beleid worden geformuleerd, wat veelal sectorgewijs uitgewerkt dient te worden.

Deel: ' Instroom WAO beperken via aanpak in eerste ziektejaar '
Lees ook