Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
20 september 2001

Integrale herziening Streekplan Zuid-Holland West

Burgemeester en Wethouders van Rijswijk maken bekend, dat met ingang van maandag, 17 september 2001 tot en met vrijdag, 26 oktober 2001 voor een ieder ter inzage ligt in het Gemeentehuis bij het Team Communicatiezaken (kamer 77) de Nota Koersbepaling integrale herziening streekplan Zuid-Holland West.
Deze nota is bedoeld als voorbereiding op de integrale herziening van het huidige streekplan Zuid-Holland West, dat nog loopt tot 2005 en daarom moet worden vernieuwd. Deze nota is de eerste stap in het proces van de herziening van het streekplan.
Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld gedurende de periode van tervisielegging schriftelijk zijn of haar reactie ten aanzien van de Nota Koersbepaling kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, kamer A2.54, Postbus 90602, 2509 De Haag. .In de periode oktober tot december 2001 zullen voor de deelgebieden informatie- en dicussie-avonden worden gehouden. De plaats en data zullen door de provincie nog worden bekendgemaakt.

Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Integrale herziening Streekplan Zuid-Holland West '
Lees ook