Gemeente Emmen


---

Persbericht: Aanpak gevoel van onveiligheid, 19 maart 2003

Intensivering surveillering politie in Emmen centrum Krachtige maatregelen ter bestrijding van gevoel onveiligheid

Het college van B&W van Emmen neemt de signalen uit de samenleving over het toenemende gevoel van onveiligheid zeer serieus. Een krachtige aanpak is dan ook het gevolg. Om de leefbaarheid en veiligheid van het openbaar gebied snel en adequaat te verhogen is de politie reeds medio februari 2003 begonnen met intensivering van surveilleren in het centrum van Emmen. Verder staan drie concrete acties op stapel om te worden uitgevoerd. Deze zijn: · intensivering toezicht door Stichting Veiligheidszorg in winkelcentra, bij pinautomaten, markten en evenementen; · intensief overleg met de Nederlandse Spoorwegen en beheerders van het gebied rondom het stationsgebied NS;
· afsluiting van winkelcentrum de Weiert in de nachtelijke uren.

Zoals gezegd, de signalen die bij de gemeenteraad, het college van B&W maar ook bij de politie binnen kwamen over de toename van vandalisme, kleine en grote criminaliteit, (be-)dreigend optreden van personen, drugsoverlast etc, waren onmiskenbaar. Daardoor ontstond bij de inwoners van Emmen een steeds sterker wordend gevoel van onveiligheid op straat. Dat leidde er toe dat na een brede bijeenkomst van tal van organisaties, instellingen, burgervertegenwoordigers en gemeente, afspraken werden gemaakt over hoe dit probleem moest worden aangepakt.

Twee werkgroepen
Ten eerste werd besloten het thema 'Leefbaarheid en Veiligheid toe te voegen aan het Masterplan Emmen Centrum dat momenteel wordt ontwikkeld. Verder werden twee werkgroepen Verkeersproblematiek en Leefbaarheid en veiligheid ingesteld die tot taak kregen knelpunten in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. Om de problemen duidelijk in beeld te brengen en ter onderbouwing van de noodzaak om tot oplossingen te komen, stelden beide werkgroepen een overzichtelijk fotoboekje samen met afbeeldingen van aangetroffen situaties.

Niet-wachten-aanpak
De beide werkgroepen signaleerden 82 in grootte variërende knelpunten in de verkeer- of de leef/woonsituatie. Veel knelpunten konden tijdens de inventarisatie zonder veel omhaal worden opgelost of verwerkt in reguliere (onderhouds-)trajecten. Door deze niet-wachten-aanpak zijn 65 punten reeds tot een oplossing gebracht, of zoals burgemeester C. Bijl het treffend verwoordde: De meerwaarde van deze nauwe samenwerking is dat via heel korte lijnen snel én effectief zaken geregeld kunnen worden zonder ingewikkelde, dus vaak tijdrovende procedures. We nemen de problemen serieus en we doen er alles aan om voor zover mogelijk, klachten tot oplossingen te brengen. Bestrijden van onveiligheid is niet alleen een probleem van burgers óf van de overheid, maar van ons allemaal. Samenwerken is daarom dé sleutel tot resultaat. Geen woorden maar daden dus.

Nachtelijke afsluiting Weiert
Maar niet alleen aan kleine zaken wordt iets gedaan, ook aan meer ingrijpende situaties wordt gewerkt. Het voornemen om de ingang van het winkelcentrum De Weiert tijdens de nachtelijke uren te sluiten is daar een voorbeeld van, evenals het voornemen om geld beschikbaar te stellen voor intensivering van toezicht door de Stichting Veiligheid. Als alle eigenaren een overeenkomst daartoe hebben ondertekend zal binnenkort de nachtelijke afsluiting van De Weiert worden ingevoerd.. Ten aanzien van de intensivering van het toezicht door de Stichting Veiligheidszorg heeft het college van B&W gisteren een positief besluit genomen en daarvoor, voorlopig voor de duur van een jaar, een bedrag van 55.000,00 voor uitgetrokken. Beide maatregelen dragen wezenlijk bij aan het verhogen van de leefbaarheid en veiligheid van het openbare gebied.

Achtste programmalijn
Verder staat het college een krachtige aanpak voor door de problematiek integraal aan te pakken en alle ongewenste situaties inzake veiligheid en leefbaarheid in onderlinge samenhang te benaderen en te bestrijden. Daartoe is integrale veiligheid als achtste onderdeel (programmalijn) toegevoegd in het Grote Steden beleid. Doelstelling is om samen met anderen een veilig woon-, werk-, recreatie- en leefmilieu te realiseren. Met anderen wordt in dit verband bedoeld partners in veiligheid zoals politie, ondernemers, stichting Veiligheidszorg, brandweer, GGD, het welzijnswerk, erkende overlegpartners en eventuele andere organisaties en of personen.

Inventarisatie afgerond
De werkgroepen Verkeersproblematiek en Leefbaarheid en veiligheid Emmen centrum hebben nu hun werk gedaan. Zij hebben hun kritische opmerkingen en aandachtspunten aan het college van B&W gepresenteerd. Het project is daarmee formeel geëindigd.
Over de verbeterpunten die nog niet zijn gerealiseerd heeft het college inmiddels een standpunt ingenomen, bijvoorbeeld dat over een bepaalde zaak nog advies zal worden ingewonnen, of dat opdracht gegeven zal worden oplossingen te vinden, voor te bereiden of te laten uitvoeren.
Deze punten zijn:
· verbeteren oversteek scholieren Bargermeerweg-Dordsestraat; · langere parkeerstrook bij danscafé Exodus;
· extra parkeerplaatsen bij postkantoor Hoofdstraat; · invoeren belanghebbendenparkeren;
· uitbreiding parkeren werkenden P Noord;
· realiseren skatevoorzieningen;
· vergunningverlening en handhaving evenementen; · inzet zomermaanden mobiele toiletunits in centrum; · tegengaan vervuiling aanblik Baanderhof;
· verbeteren veiligheid oversteek Westerstraat richting marktplein; · extra aandacht voor verkeersituatie Kolhoopstraat; · opknappen parkeerplaats bij de Giraf;

Werk gaat door
Na dit project houdt het werk natuurlijk niet op. Burgemeester Bijl: Juist nu komt het er op aan de vinger aan de pols te houden en alert te blijven op signalen over ongewenste ontwikkelingen. Natuurlijk gaan we die ontwikkelingen bespreken en aanpakken, samen met anderen.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen

Deel: ' Intensivering surveillering politie in Emmen centrum '
Lees ook