Provincie Limburg

Ondertekening intentieverklaring "Versterking aanpak van bodemerosie en wateroverlast 1999"


69/99

Maastricht, 10 mei 1999

ONDERTEKENING INTENTIEVERKLARING
"VERSTERKING AANPAK VAN BODEMEROSIE EN WATEROVERLAST 1999"

Naar aanleiding van de ernstige water- en modderoverlast in Zuid-Limburg in 1998 hebben de Zuidlimburgse gemeenten, het waterschap Roer en Overmaas, de LLTB, de landinrichtingscommissies Mergelland, Mergelland Oost en Centraal Plateau en de Provincie Limburg besloten de handen ineen te slaan voor één aanpak van de erosieproblematiek. Deze gezamenlijke aanpak is neergelegd in een intentieverklaring die op dinsdag 11 mei aanstaande om 12.00 uur bij het waterschap Roer en Overmaas in Sittard wordt ondertekend.

Het doel van deze intentieverklaring is tweeledig. Enerzijds zijn de taken en verantwoordelijkheden van alle partijen duidelijk in beeld gebracht. Anderzijds is aangegeven welke mogelijkheden er voor de diverse partijen zijn om de aanpak van water- en modderoverlast te versterken. Daarbij wordt onder meer gedacht aan:


* het verder aan banden leggen van het scheuren van grasland in voor water- en modderoverlast gevoelige gebieden. Het waterschap zal in nauw overleg met LLTB en gemeenten deze zogenaamde 'strategische' graslanden in kaart brengen;

* het aanleggen van nieuwe lijnvormige landschapselementen op de erosiegevoelige hellingen;

* het herstellen van grasbermen langs openbare wegen;
* de vervroegde uitvoering van diverse onderdelen van de land inrichtingsplannen;

* verkennen van de mogelijkheden voor de herinrichting van het Ransdalerveld;

* de financiële stimulering van agrariërs voor het vrijwillig treffen van erosiebestrijdende maatregelen, die verder gaan dan de maatregelen die via de erosieverordening verplicht zijn.

De bij de intentieverklaring betrokken partijen hebben zich verplicht om deze mogelijkheden verder uit te werken, de aard en omvang van de erosiebestrijdende maatregelen en de daaraan verbonden technische en financiële consequenties daarvan in beeld te brengen.

Deze worden binnen een half jaar vastgelegd in een convenant en een meerjarig uitvoeringsprogramma.

Deel: ' Intentieverklaring aanpak bodemerosie Zuid-Limburg '
Lees ook