Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Intentieverklaring GSB-experiment Drechtsteden

22 mei 2002

Vandaag heeft in Dordrecht de ondertekening plaatsgevonden van de intentieverklaring van het GSB-experiment regionale inkadering Drechtsteden. Minister Van Boxtel (GSI), staatssecretaris Remkes, DG Welzijn en Sport Van Gastel en gedeputeerde Dekker tekenen namens het Rijk en de provincie. De voorzitter van het Drechtstedenbestuur Bandell en wethouder GSB en regionale samenwerking Dordrecht Veldhuijzen namens de Drechtsteden en de GSB-stad Dordrecht.
---

In het tweejarig GSB-experiment regionale inkadering Drechtsteden wordt heel precies gevolgd hoe één specifieke GSB stad (Dordrecht) met haar regio (de omliggende Drechtsteden) samenwerkt.

De Drechtsteden richten zich in dit experiment naast de drie landelijke pijlers (fysiek, sociaal en economie) ook op de deelterreinen cultuur en toerisme.

Veel grootstedelijke problemen zoals knelpunten op de arbeidsmarkt, bereikbaarheid, wonen, groen en sociaal beleid hebben een gemeentegrensoverschrijdend karakter. Om vraagstukken die op regionaal niveau spelen beter aan te pakken, is het voor de volgende GSB convenantsperiode van belang dat de regionale inbedding van het GSB verder verankerd wordt. De samenwerking tussen grote stad en omliggende gemeente mag daarbij niet vrijblijvend zijn maar moet beter gewaarborgd worden. De regio en de grote stad moeten mede-eigenaar worden van elkaars problemen. Ook uit het advies van de raden (RMO, Rob en Rfv,SER,SCP, VROM-raad) komt naar voren dat het huidige grotestedenbeleid onvoldoende gerelateerd is aan de ruimtelijke veranderingen en aan het nieuwe beleid van ruimtelijke ordening.

Daarom heeft minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid samen met de Rijkspartners VROM, EZ, VWS en de provincie Zuid-Holland besloten tot deze praktijkverkenning.

De ervaringen van dit experiment, met de verdere betrokkenheid van de stadsregio Rotterdam, Heerlen/Parkstad Limburg, Zwolle/IJsselvallei en VNG in de begeleidingscommissie, zullen voor alle 30 GSB-gemeenten beschikbaar zijn. Tevens worden ze verwerkt in het beleidskader voor de volgende convenantsperiode GSB (GSB III) .

---

Deel: ' Intentieverklaring GSB-experiment Drechtsteden '
Lees ook