Gemeente Zaanstad

HET COLLEGE | DE GEMEENTERAAD | VERGADERAGENDA

MUURKRANT | VRAGENFORMULIER | TRENDS

ONDERTEKENING INTENTIEVERKLARING VEILIGHEIDSBELEID

Op 23 maart 1999 heeft het college B&W ingestemd met de 'intentieverklaring over nauwere samenwerking tussen de gemeente Zaanstad en de politieregio Zaanstreek-Waterland'. Deze intentieverklaring wordt op 13 april aan de commissie Algemeen Bestuur voorgelegd.

Doel intentieverklaring
Met het ondertekenen van de intentieverklaring wordt beoogd de betrokken organisaties aan te zetten tot maximale samenwerking. Veiligheidsbeleid moet meer zijn dan de inzet van politie en justitie: hiervoor is een maximale samenwerking tussen diverse onderdelen van de overheden, instellingen, bedrijfsleven en individuele burgers nodig. De beoogde samenwerking dient binnen een jaar herkenbaar te zijn en zijn vruchten af te werpern

Hoofdpunten intentieverklaring
Door het ondertekenen van de intentieverklaring worden onder meer de volgende punten nagestreeft:

* Een wijkgerichte en integrale benadering van problemen door politie en gemeente gezamenlijk;

* Een gemeentelijke politiele basisvoorziening per wijk in de gemeente Zaanstad, met name gericht op wijken die extra zorg nodig hebben zoals Zaandam-centrum;

* Het benutten van kennis en ervaring van centrale of regionale organisaties bij problemen die wijkniveauoverschrijdend zijn;
* Het besteden van extra aadacht aan signalering van ongewenste situaties of ontwikkelingen;

* Het actief betrekken van de politie bij verdere strategische beleidsontwikkeling door de gemeente;

* Het periodiek overleggen tussen de korpsleiding en het gemeentelijke managementteam gericht op een gezamenlijke sturing van het veiligheidsbeleid;

* Het ontwikkelen van herkenbare en resultaatgerichte samenwerkingspatronen binne een tijdsperiode van een jaar.

Concrete speerpunten op korte termijn
Enkele speerpunten op korte termijn zijn onder meer:
* Het via de gemeentelijke omnibusenquete verzamelen van relevante informatie voor zowel politie als gemeente in relatie tot het ontwerp veiligheidsbeleid;

* Samenwerking bij verdere uitwerking van het accomodatiebeleid Welzijn en de verdere ontwikkeling van wijkbeheer, gericht op integrale wijkserviceverlening;

* Samenwerking bij de verdere uitwerking van de ontwikkelopdrachten uit 'Zaankanters 2015'.

* Structurele ondersteuning aan het overleg van het GMT en de Korpsleiding.

Zaanstad, 26 maart 1999

Deel: ' Intentieverklaring veiligheidsbeleid Zaanstad en Zaanstreek '
Lees ook