INTER ACCESS BV

Inter Access ziet groeiversnelling in 1999

P E R S B E R I C H T

Aan de (financieel-economische) redactie

INTER ACCESS ZIET GROEIVERSNELLING IN 1999

Inter Access B.V., integrale dienstverlener in de informatietechnologie, in Hilversum heeft een uitstekend jaar achter de rug. De omzet is in 1998 met 32,8 toegenomen tot fl. 144,6 miljoen (1997: fl. 108,9 miljoen) en de nettowinst steeg 79,5 naar fl. 7,9 miljoen (1997: fl. 4,4 miljoen).

Alle bedrijfsonderdelen hebben aan de groei bijgedragen, waarbij met name de omzetstijging binnen de IT-activiteiten Enterprise Resource Planning (SAP) en IT-infrastructuren (beheer, services en producten) aanzienlijk was, terwijl er sprake was van een sterke groei bij Application Development.

De toegevoegde waarde van de activiteiten is als gevolg van deze ontwikkeling met 28,7 toegenomen tot fl. 84,2 miljoen in 1998, vergeleken met fl. 65,4 miljoen het jaar ervoor.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening steeg 75 tot fl. 11,9 miljoen (1997: fl. 6,8 miljoen) als gevolg van de goede marktomstandigheden, een grotere efficiency en door de investeringen in de afgelopen jaren. De bedrijfslasten stegen tot fl. 133,5 miljoen
(1997: fl. 102 miljoen), voornamelijk door een toename van het personeelsbestand tot gemiddeld 457 eigen medewerkers (1997: 383).

De solvabiliteit van Inter Access is toegenomen tot 27,8 ultimo 1998, vergeleken met 23,1 eind 1997.

Vooruitzichten

In 1999 treedt opnieuw een forse groeiversnelling op. De markt voor 'Enterprise Solutions', waarop Inter Access opereert, biedt een gezond perspectief. En met de in het eerste kwartaal van dit jaar overgenomen CENS Software Groep in Gouda, V&L Informatica in Enschede en InterProm in Veenendaal heeft Inter Access de (markt)positie als strategische IT-partner en leverancier van 'Enterprise Solutions' aanzienlijk versterkt.

Als gevolg hiervan en door de versnelde regionalisering wordt Inter Access voor
IT-professionals bovendien steeds aantrekkelijker als werkgever. Inter Access verwacht dit jaar bijna 300 nieuwe medewerkers aan te trekken, waarmee het totaal aantal medewerkers ultimo 1999 zo'n 1100 zal bedragen, ondanks de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.

Dit zal resulteren in een sterke omzetgroei ten opzicht van de pro forma omzet van fl. 200 miljoen over 1998. Bovendien zal het marktmechanisme naar verwachting een opwaartse druk veroorzaken op de salarissen en tarieven van de IT-professionals. Door de sterke omzetstijging, de marges die zich positief ontwikkelen en een verdere vergroting van de efficiency, zal de geconsolideerde nettowinst (pro forma 1998: fl. 12,4 miljoen) van
Inter Access relatief sterker groeien dan de omzet.

Hilversum, 6 april 1999

Financiële resultaten

Bijlagen 1 en 2 geven de (verkorte) geconsolideerde winst- en verliesrekening en de balans over 1998. In bijlage 3 zijn de kerngegevens weergegeven.

Voor nadere informatie

De heer R. van der Kolk, Adjunct Directeur Corporate Communication Inter Access
Telefoonnummer: 035 688 8462

Internetadres: https://www.interaccess.nl

Noot voor de reactie
Als bijlage ontvangt u het bedrijfsprofiel van Inter Access.

PROFIEL INTER ACCESS

Inter Access levert en beheert integrale bedrijfsoplos-singen op het gebied van de informatietechnologie (IT). Door specifieke kennis op het gebied van En-terprise Resource Planning, Knowledge Management, Application Development, IT-infrastructuren, Enterprise Systems Management en e-business te combineren, worden op de klant toegesneden 'Enterprise Solutions' geleverd. Ook is Inter Access steeds nadrukkelijker actief op het gebied van 'outtasking services' en management consultancy, in het bijzonder op het grensvlak van organisatieontwikkeling en IT.

Inter Access is voor haar klanten een strategische IT-partner en neemt door haar samenstel van specialismen een bijzondere positie in op de Nederlandse markt. Door de specialismen vanuit een strategische visie te combineren, creëert Inter Access waarde voor haar klanten die zich met name bevinden in de branches (detail)handel, industrie, financiële en zakelijke dienstverlening en de non-profit sector. Als leverancier van IT-oplossingen met een ondernemingsbrede focus wordt samenge-werkt met 'bu-siness partners', zoals SAP, IBM, Micro-soft, Com-paq, Hew-lett Packard, Sun, Oracle, Cisco, Novell, Lotus, Tivoli en BMC. Inter Access is in 1980 opgericht, heeft het hoofdkantoor in Hilversum en in totaal 14 vestigingen verspreid over Nederland.

De missie van Inter Access is klanten aantoonbaar bij te staan in hun streven naar succes. Cruciale bedrijfsprocessen worden daartoe ondersteund met samenhangende en heldere
IT-oplossingen. Voor grote, internationaal opererende ondernemingen is Inter Access in Nederland veelal toeleverancier van (deel)oplossingen. Inter Access wordt voor middelgrote bedrijven ingezet als integrale dienstverlener en voor beheer en onderhoud van infrastructuren en daarop draaiende applicaties (m.n. SAP). Dit geldt zowel voor wat betreft 'back-office' als 'front-office' systemen. Door advies over en het ontwerp, de implementatie en het beheer van IT-op-lossingen wordt de op-drachtge-ver aan de meest effectieve informatievoorziening geholpen.

Op onderdelen van de kennis- en productportfolio heeft Inter Access weliswaar concurrentie, maar over het geheel van de activiteiten onderscheidt Inter Access zich door de samenhang. Het unieke van Inter Access is de diversiteit aan specialismen en de dynamisch georganiseerde samenwerking tussen de IT-specialisten. Binnen haar strategische IT-thema's zal Inter Access een forse groei in omzet en winst bewerk-stelligen. Een sterke bindings-kracht met onze medewer-kers en continue nauwe samen-werking met onze opdracht-gevers en 'business partners' zijn de kritische factoren voor deze groei en het toekomstige succes van Inter Access.

KERNGEGEVENS

Alle bedragen maal ü 1000 tenzij anders aangegeven


1998 1997 1996


1995 1994

Netto-omzet 144.641 108.933 88.733 75.756 80.014

Toegevoegde
waarde 84.228 65.414 54.942 47 .190 46.046

Winst voor rentelasten
en
belastingen 11.923 7.016 3.273
1.038 230

Winst in van
de netto-omzet 8.3
6.4 3.7 1.4 0.3

Winst in van
de 14.2 10.7 6.0 2. 2 0.5

toegevoegde waarde

Nettowinst 7.874 4.433
1.637 54 148

Nettowinst in
van de omzet 5.4
4.1 1.8 0.1 0.2

Nettowinst in van de
toegevoegde waarde 9.3
6.8 3.0 0.1 0.3

Cash flow
uit 4.764 5.332 1.304 2.726 1.502

operationele activiteiten

Garantievermogen 10.017 6.143 3.382 1.745 1.691

Garantievermogen in
van de
balanstelling 27.8 23.1 14.4 8.8 6.5

Handelsdebiteuren in
van de
omzet 21.5 20.5 19.4
17.8 22.1

Gemiddeld aantal
medewerkers 457 383
351 341 355

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (verkort) Alle bedragen maal f 1.000


1998 1997

Som der bedrijfsopbrengsten

145.467 108.948

Som der
bedrijfslasten 133.544 101.975

Bedrijfsresultaat

11.923 6.973

Rentelasten 32 220

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening voor
belastingen 11.891 6.753

Belastingen resultaat uit
gewone
bedrijfsuitoefening 4.017 2.363

Resultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na
belastingen 7.874 4 .390

Buitengewone
baten - 43

Resultaat na
belastingen 7.874 4.433

Geconsolideerde balans per 31 december (verkort) na winstbestemming/alle bedragen maal f 1.000


1998 1997

Activa

Vaste activa
Materiële vaste
activa 2.838 1.735

Vlottende activa
Voorraden 370 336

Vorderingen 32.801 24.406

Liquide
middelen 14 65

36.023 26.542

Passiva

Eigen
vermogen 10.017 6.143 Voorzieningen 903
1.143

Kortlopende
schulden 25.103 19.256

36.023 26.542


07 apr 99 12:11

Deel: ' Inter Access ziet groeiversnelling in 1999 '
Lees ook