Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Persbericht ministerraad
14 juni 2002

INTERDEPARTEMENTAAL BELEIDSONDERZOEK INBURGERING NAAR TWEEDE KAMER

De ministerraad heeft ermee ingestemd het eindrapport van de IBO-werkgroep inburgering (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) naar de Tweede Kamer te zenden. De werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van het inburgeringsbeleid.

In het rapport van de werkgroep wordt ondermeer vastgesteld dat dankzij de WIN (Wet Inburgering Nieuwkomers) meer nieuwkomers een inburgeringscursus hebben gevolgd. De uitval onder nieuwkomers (die de inburgeringscursus verplicht moeten volgen) is ongeveer 20%. Een groot deel maakt de cursus wel af, maar haalt het gewenste eindniveau niet. Vanwege de complexiteit van de wetgeving en de gedwongen winkelnering (de cursussen moeten bij een regionaal opleidingencentrum worden gevolgd) is het lastig voldoende maatwerk te leveren. Verder zou het geld voor de inburgering efficiënter kunnen worden ingezet.

De werkgroep heeft voor de toekomst drie beleidsvarianten uitgewerkt. Een variant zet in op de eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer en introduceert een koppeling tussen behaald taalniveau en verblijfsrecht of naturalisatie. Een tweede variant gaat uit van een verantwoordelijkheid voor met name de uitvoeringsorganisaties en voorziet in een verkorting van het inburgeringsprogramma. De laatste variant zet in op de verantwoordelijkheid bij Rijk en uitvoeringsorganisaties en plaatst de inburgering in het bredere kader van volledige integratie van etnische minderheden.

De ministerraad heeft besloten een inhoudelijke reactie op het rapport over te laten aan het volgende kabinet.

RVD, 14.06.2002Deel: ' Interdepartementaal beleidsonderzoek inburgering naar tweede kamer '
Lees ook