expostbus51


Ministerie VROM
https://www.minvrom.nl

VROM: Interimwet ammoniak en veehouderij verlengd

Interimwet ammoniak en veehouderij verlengd;
legalisering per 1 maart geschrapt

De Interimwet Ammoniak en Veehouderij (IAV) die tot 26 augustus 1999 is voorzien, wordt tot uiterlijk 1 januari 2002 verlengd. De maatregel moet de periode overbruggen tot het moment waarop regels inzake het nieuwe ammoniak-instrumentarium van kracht worden.

De huidige legaliseringsmogelijkheid voor veehouderijen, die nog niet over een (toereikende) vergunning beschikken, wordt niet verlengd. Uitzonderingen hierop vormen die veehouderijen die een vergunningaanvraag tijdig, dat wil zeggen voor 1 maart 1999, hebben ingediend.

Dat blijkt uit het wetsvoorstel "wijziging van de Interimwet ammoniak en veehouderij (verlenging; einde legalisering)" die minister Pronk (milieu), mede namens zijn collega Apotheker (landbouw), bij de Tweede kamer heeft ingediend.

Verlenging
Verlenging van de huidige IAV is noodzakelijk omdat de voorbereiding van definitieve wetgeving meer tijd vergt dan indertijd is voorzien. In dit toekomstige beleid komt het accent te liggen op de beperking van de uitstoot van ammoniak door veehouderijen, te bereiken via generieke technische eisen. Voor de bescherming van verzuring gevoelige gebieden zullen aanvullende maatregelen worden ontworpen. Het stelsel van de depositienormen, zoals nu gehanteerd in de IAV, zal uiterlijk 1 januari 2002 in de mestoverschotgebieden worden vervangen door een regeling op basis van varkens- en pluimveerechten. In het komende half jaar zal het toekomstige aanvullend ammoniakbeleid voor de rest van Nederland vorm gegeven worden.

28 februari/1 maart
De mogelijkheid voor legalisering wordt, na de ruime periode van 5 jaar, geschrapt. Echter veehouderijen die uiterlijk op 28 februari aanstaande een vergunningaanvraag indienen, komen daar nog wel voor in aanmerking. Voor deze bedrijven biedt het wetsvoorstel de garantie dat de regels van de huidige IAV van toepassing zijn.

Interimwet
De Interimwet Ammoniak en Veehouderij, die sinds 26 augustus 1994 in werking is getreden, bevat regels die gemeenten moeten hanteren bij de beslissing over milieuvergunningen voor veehouderijen. Een belangrijk doel van de wet is een einde te maken aan de ongewenste situatie waarin veehouderijen niet beschikken over een (toereikende) milieuvergunning. Om dit te bewerkstelligen biedt de wet de mogelijkheid om dergelijke bedrijven te .legaliseren.. Voor de vergunningverlening is een eenduidig kader vastgesteld voor tijdstippen die bepalend zijn voor de omvang van de te vergunnen veebezetting en ammoniakdepostie.

De wet beoogt tevens een planmatige aanpak van de vergunningverlening via (al dan niet gezamenlijk) door gemeenten op te stellen ammoniakreductieplannen. Om de doelstellingen van deze plannen te bereiken, kunnen de gemeenten de zogenaamde saldomethode in het plangebied toepassen. Dat wil zeggen dat uitbreiding van ammoniakemissie en -depostitie van een veehouderij kan worden toegestaan mits deze gecompenseerd wordt door een grotere daling elders in het plangebied.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting milieu
Joost Kehrer

070 339 39 70

faxnummer

070 339 13 52

Buiten kantooruren is de dienstdoende
voorlichter door tussenkomst van de
centrale meldkamer bereikbaar,

070 339 39 39

Deel: ' Interimwet ammoniak en veehouderij tot 2002 verlengd '
Lees ook